Everyone deserves a chance

Du har säkert hört uttrycket "söndagskristen". Om inte så innebär det att du kallar dig kristen men gör inte så mycket annat än går till kyrkan på söndagarna och ber emellanåt. Men att vara kristen bör vara så mycket mer! Det är så lätt att bara glida in i en bekväm vardag och glömma hur viktig uppgiften vi har fått faktiskt är (talar av egen erfarenhet)!
  • Matteusevangeliet 28:18-20 "Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."
Jesus befallde oss att berätta för andra om honom så att de också skulle få möjligheten att få evigt liv! För om du som läser detta är kristen så tror du på himlen. Men det finns också en mindre nice motsvarighet till himlen som vi tenderar att förtränga, för vem vill tänka på att alla som inte tror kommer att få lida i evighet för sina synder? Vart är dina kollegor, vänner, familjemedlemmar osv på väg? Jag vet att detta är ett väldigt väldigt tufft ämne, men vi får inte glömma allvaret i det hela! Det är på liv och död.
  • Romarbrevet 10:13-14 "Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?"
Ditt uppdrag är inte att frälsa människor eller ens övertyga dem att börja tro på Gud. Ditt uppdrag är bara att berätta för dem om Jesus så att de också kan få en ärlig chans att göra ett aktivt val! Den andra saken du kan göra är att be, för om det är någon gång Gud verkligen kan verka i människors hjärtan så är det när vi ber för dem. Du som redan är kristen har fått ta emot den största gåva som någonsin getts till mänskligheten, så ta möjligheten att ge den gåvan vidare, det är Jesus befallning!
 

Veckans utmaning
Var öppen och frimodig i din tro! Du kan faktiskt rädda någons liv!
-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤
Finally WINTER!

You've probably heard about being a "Sunday Christian". If not, this means that you call yourself a Christian but don't do much other than go to church on Sunday and pray sometimes. But being a Christian should be so much more! It's so easy to just slip into a comfortable every day life and forget how important the task we have been given actually is (speaking from my own experience)!
  • Matthew 28:18-20 "And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit,teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.
Jesus commanded us to tell others about him so that they also could get the opportunity to receive eternal life! If you who are reading this is a Christian then you believe in heaven. But there is also a much less nice counterpart to heaven that we tend to repress, because who wants to think about all non-believers that will suffer eternally for their sins? Where are your colleagues, friends, family members, etc. going? I know this is a very, very hard subject, but we must not forget the seriousness of it! It is a question of life and death.
  • Romans 10:13-14 "For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?"
Your mission is not to save people or even convince them to start believing in God. Your mission is to tell them about Jesus so that they can get a fair chance to make an active choice for themselves! The other thing you can do is pray, because that's truly a time when God really can work in people's hearts. If you're already a Christian you has received the greatest gift ever given to mankind, so take the opportunity and pass the gift on, it is Jesus's command!
 

Challenge of the week
Be open and bold about your faith! You may acually save someones life!
-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤
#1 - - Ellen Gräntz:

Så fin du är, älskar flätan :)

Svar: Tack Ellen! :D :*
Julia Linnea