My family

Det är mycket som står i Bibeln som är svårt att förstå. Alltså svårt att förstå i hjärtat. Man kan läsa och höra det om och om igen och förstå exakt vad som står i texten, men utan att faktiskt förstå det i hjärtat. Ni som har läst Bibeln förstår nog vad jag menar.
  • Lukas 8:19-21 "Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. Man sade då till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. "Han svarade dem: "Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det."
  • Efesierbrevet 2:18-19 "Ty genom honom (Jesus) har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj."
En av dessa saker som kan vara svåra att förstå är att vi genom att tro på Jesus faktiskt har "adopterats" in i Guds egen familj. Vi har gått från att vara syndare och "föräldralösa" till att vara kungliga söner och döttrar! Kan du förstå det? Du ser: du förstår vad du läser just nu, men når det ända in i ditt hjärta? Kan du förstå att Gud - som är universums felfria och heliga skapare - har offrat sin egen son för att kunna adoptera dig, precis som du är? Tro mig, vi skulle aldrig kunna förtjäna att få vara hans barn, inte ens hans tjänare! Och ÄNDÅ vill han ha just dig! För han har skapat dig som du är och du är skapad att tillhöra honom.
 
Vi som är kristna har tack vare vår tro en familj över hela världen, vart vi än reser finns det alltid andra som delar vår tro och tar emot oss som systrar och bröder. Nu fungerar det väl inte alltid i praktiken eftersom vi är människor, men det är det som är idealet. För vi tillhör alla samma familj - Guds familj! Vi har till och med fått hans namn - "Kristen" från Jesus Kristus.
 
Det är bara att tacka och ta emot gott folk! Den största gåva som någonsin getts till mänskligheten finns inom räckhåll för just dig!
 

Veckans utmaning
  1. Meditera över vad det innebär att du är dotter/son till Gud!
  2. Behandla andra kristna som du möter som medlemmar i din familj, ni är inte främlingar!

 -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
Some pictures from our mountain hike a few weeks ago!

There is a lot in the Bible that is difficult to understand. As in difficult to understand by heart. One can read and hear something over and over again and completetly understand what is said in the text, but without actually understanding it by heart. You who have read the Bible probably understand what I mean.
  •  Luke 8:19-21 " Now Jesus’ mother and brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd. Someone told him, “Your mother and brothers are standing outside, wanting to see you.” He replied, “My mother and brothers are those who hear God’s word and put it into practice.
  • Efesians 2:18-19 "For through him (Jesus) we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household."
One of the things that can be difficult to understand is that we, by faith in Jesus, actually have been "adopted" into God's own family. We have gone from being sinners and "orphans" to royal sons and daughters! Can you understand that? You see: you understand what you are reading right now, but does it reach all the way into your heart? Can you understand that God - who is the universe's perfect and holy Creator - sacrificed his own son to adopt you, just as you are? Believe me, we could never deserve to be his children, not even his servants! And YET he wants you!Because he has created you as you are and you are created to belong to him.
 
We who are Christians, thanks to our faith, have family all over the world, and no matter where we travel there will always be others there who share our belief and will welcome us as sisters and brothers. It won't work like that all the time since we are human beings, but that is the ideal. Because we all belong to the same family - the family of God! We have even received his name - "Christian" from Jesus Christ.
 
It is only to thank God and receive his gift, folks! The greatest gift ever given to mankind is within your reach!
 

Veckans utmaning
  1. Meditate over what it means that you are a daughter/son of God.
  2. Treat other Christians as members of your family, you aren't strangers!

-If You have any questions or if you want me to pray for something, just write in the comments section or email me! ❤