Ever felt judged by the church?

Detta inlägg är svårt för mig att skriva, men jag känner att detta är ett viktigt ämne att ta upp bland oss kristna.
 
Tyvärr så har jag fått uppfattningen att många människor som inte är kristna känner sig dömda av just kristna och de tror att vi kristna på något sätt tycker att vi är bättre än alla andra. Jag har alltid tänkt att detta bara är en fördom, men det ligger tyvärr ofta någonting bakom en "fördom" som denna.
Jag vet hur lätt det är att döma andra (oavsett om de är kristna eller ej), men det är fortfarande inte okej att göra det! Det är en sak som vi alltid måste vara medvetna om och träna på. Gud har alltid varit och kommer alltid vara den enda som har rätten att utdela dom.
  • Lukasevangeliet 6:37 Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända
  • Jakobsbrevet 4:12 "Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?"
Vi som är kristna är inte bättre än andra bara för att vi är kristna. Det enda vi har som andra inte har blev givet till oss som en gåva, vi har aldrig förtjänat att tillhöra Gud av egen kraft, det är endast tack vare hans kärlek som vi ens kan kalla oss kristna.
 
Vi har inte rätt att döma någon, det enda vi har rätt att göra är att tillrättavisa en annan kristen (Matteusevangeliet 18:15-17). För vad är det för mening med att döma de som inte tror? Det kommer ju inte att hjälpa någon! Visst, jättebra om du får en tjuv att sluta stjäla, men han kommer ju inte till himlen för det! För vi kristna tror ju på ett liv efter döden som inkluderar en "himmel" och ett "helvete" och vi tror att den enda vägen till himlen är genom Gud. Vårt uppdrag är att vara ljus på jorden och berätta om Jesus och den räddning som han ger!
 
  • Johannesevangeliet 3:16-21 "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

A "great" example of how to waste your time, and others lives.

This post is difficult for me to write, but I feel that this is an important topic to bring up among us Christians.

Unfortunately, I have gotten the impression that many people who are not Christians feel judged by Christians and think that we Christians somehow believe that we are better than everyone else. I have always thought that this is just a preconception, but there is unfortunately often something behind a "preconception" such as this.
I know how easy it is to judge others (whether they are Christians or not), but it's still not okay to do it! That is one thing we must always be aware of and work on. God has always been and will always be the only one who has the right to deliver judgment.
  • Luke 6:37 "Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven."
  • James 4:12 "There is only one Lawgiver and Judge, the one who is able to save and destroy. But you—who are you to judge your neighbor?"
We who are Christians are not better than others just because we are Christians. The only thing we have that others don't have was given to us as a gift, we have never deserved to belong to God by our own efforts, it is only because of His love that we can even call ourselves Christians.
 
We have no right to judge anyone, the only thing we have the right to do is to rebuke another Christian (Matthew 18:15-17). For what is the point of judging those who don't believe? It won't help anyone! Sure, great if you get a thief to stop stealing, but he will not get to heaven for that! For we Christians believe in the life after death, which includes a "heaven" and a "hell" and we believe that the only way to heaven is through God. Our mission is to be a light on Earth and tell others about Jesus and the salvation he can bring!
  • John 3:16-21 "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. This is the verdict: Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God."
#1 - - Sara F:

Hello there, du kanske ska fundera på att skriva en andaktsbok och publicera? <3 :)

Svar: Haha wow, det var en ny tanke! Och en otroligt fin komplimang! ❤
Julia Linnea

#2 - - A:

Hej! Fick en bra fråga, Varför är den enda vägen till Himmeln genom Jesus och Gud? Varför får man inte komma in dit även fast man tror på en annan Gud t.ex.. Låt säga att jag bankar på himmelens portar men får ej komma in pha att jag inte har bett om förlåtelse för mina synder och inte tror på Gud och Jesus.

Svar: Hej A och tack för din fråga, som för övrigt är en mycket bra en!
Johannesevangeliet 14:6 "Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.'"Jag tror att det bara finns en enda sann Gud och ingen annan. Så som han beskrivs i Bibeln är att han är en avundsjuk Gud som inte vill att vi ska tillbe andra "gudar", han vill ha vår fulla uppmärksamhet eftersom han älskar oss och vill och vet vårt bästa. Jag tror att anledningen till att det finns så många olika religioner är för att alla människor saknar något i sitt hjärta - en relation till vår skapare - och det hålet söker vi fylla. Vi var skapade för att tillhöra Gud så det är bara naturligt att vi söker någon form av högre makt att tillbe. Att få komma till himlen handlar inte om att ha varit en "god" människa, det har inget med våra prestationer att göra. Den enda vägen till Gud och himlen är genom Jesus, som kom för att upprätta vår trasiga relation till Gud (pga synden som delar oss från honom). Så den enda vägen till evigt liv är när vi får förlåtelse från våra synder. Detta är bara mina egna tankar och tolkningar, det finns många kristna som tror andra saker också och framförallt vet vi ju inte hur Gud kommer döma när vi dör, vi kan bara läsa det som står i Bibeln och skapa oss en tolkning. Hoppas svaret var till någon hjälp! Kram Julia
Julia Linnea