All is vanity. Or is it?

  • Predikaren 2:9-11 "Jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöll jag min vishet. Allt mina ögon begärde gav jag dem. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje, för mitt hjärta hade glädje av all min möda, och det var lönen för all min möda.Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen."
Alltså en av mina favoritböcker i det Gamla Testamentet heter Predikaren. Den är skriven av någon av Israels största kungar och handlar om livets mening. Sjukt bra bok helt enkelt!
 
Det finns ingenting på den här jorden som kommer ge dig äkta varaktig lycka, så är det bara. Fråga Predikaren. Han hade precis allt som en man kunde önska sig. Makt, pengar, kvinnor, status, alkohol (..?), ja you name it. Och var han lycklig? Nope. Är våra älskade kändisar i Hollywood lyckliga? Kan se så ut men förr eller senare kommer det fram hur de egentligen mår.
 
Det är inbyggt i oss att söka efter något mer i livet, en djupare mening. Vi är konstruerade för att tillhöra Gud. Endast då kan vi känna äkta lycka och frid. Gud är dessutom den enda vi inte kan förlora. Kanske det är din familj som är din lycka? Imorgon kan de vara borta, vad händer med din lycka då? (Worst case scenario, men ändå).
 
Viktigt att komma ihåg är att Gud aldrig lovade oss att livet skulle bli lätt. MEN han lovade att han alltid ska vara med oss.
 
Letar du efter lycka? Testa Gud ;)
 

I sewed my own costume and went as Rey to our Disney-themed Christmas party! Nailed it.

  • Ecclesiastes 2:9-11 "So I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. And whatever my eyes desired I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all my toil, and this was my reward for all my toil. Then I considered all that my hands had done and the toil I had expended in doing it, and behold, all was vanity and a striving after wind, and there was nothing to be gained under the sun."
So one of my favorite books of the Old Testament is called Ecclesiastes. It is written by one of Israel's greatest kings and is about the meaning of life. Awesome book!

There is nothing on this earth that will give you true lasting happiness, that's just how it is. Ask Ecclesiastes. He had everything a man could ever wish for. Power, money, we realize that most of them are miserable.

It is built into us to look for something more in life, a deeper meaning. We are designed to belong to God. Only then can we feel genuine happiness and peace. God is also the only thing we cannot lose. Maybe your family is your happiness? Tomorrow they may be gone, what happens to your happiness then? (Worst case scenario, but anyway).

Important to remember is that God never promised us that life would be easy. But he promised that he will always be with us.
 
Are you looking for happines? Try God ;)