It was never meant to be easy

Många som inte är kristna har ofta synen att det bara är svaga människor som behöver tro på något, att Gud bara är en slags krycka. Lite sanning ligger det i det eftersom Gud hjälper oss att gå igenom tuffa saker i livet, han finns alltid bredvid och stöttar när vi behöver honom. Men det är inte huvudsyftet med vår tro. Verkligen inte! För många i världen kan det kosta deras liv att vara kristna, det är inte alls säkert och mysigt. Det är inte säkert att Gud kommer ingripa genom något mirakel och rädda deras familj från förföljelse. Men det är därför att detta liv inte är det viktiga, det som verkligen spelar roll är det som kommer efter, när familjen som dött för sin tro får vakna upp hos Gud i livet efter detta!
  • Lukasevangeliet 9:23-26 "Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förloradDen som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen (Jesus) skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet."
Något som faktiskt typ uppmuntrar mig i min tro är att se filmer med ett tydligt "gott" och "ont". För även om det sällan syns fysiskt så är vi faktiskt mitt i ett krig, ett krig över människors liv, onda och goda makter som slåss över varje människas själ.
  • Efesierbrevet 6:10-12 "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna."
Sagan om ringen är ju ett av de tydligaste exemplena. Frodo representerar en kristen, och den fysiska resan han gör motsvarar en kristens livsresa. Sauron är Satan och ringen är i hans våld och är ett medel med vilket han frestar de kristna att överge sin tro. Gandalf liknar Jesus på många sätt, dör från en gammal (mänsklig) kropp och övervinner ondskan för att sedan uppstå i all sin makt. Jag tycker seriöst att detta är inspirerande som kristen, det tydliggör hur viktigt det vi gör är och att vi faktiskt kämpar mot sanna onda makter.

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
 

Many who aren't Christians often hold the view that only weak people need to believe in something, that God only is some kind of crutch. There is some truth in it since God helps us to go through tough things in life, he is always beside and support us when we need him. But that is not the main purpose of our faith. Absolutely not! For many people in the world, it could cost their lives to be a Christian, it is not at all safe and cozy. It is never certain that God will intervene by some miracle and save their family from persecution. But that is because this life is not important, what really matters is what comes after, when the family who died for their faith wake up with God in the next life!
  • Luke 9:23-26 "And he said to all, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels."
Something that actually kind encourages me in my faith is to watch movies with a clear "good" and "evil". For although it is rarely seen physically, we are actually in the middle of a war, a war over human life, the good and evil forces fighting over every human soul.
  • Ephesians 6:10-12 "Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places."
Lord of the Rings is of course one of the most obvious examples. Frodo represents a Christian, and the physical journey he makes correspond to a Christian's life journey. Sauron is Satan and the ring is his power and is a means by which he tempts Christians to abandon their faith. Gandalf resembles Jesus in many ways, dies from an old (human) body and overcomes evil and then resurrects in all his power. I seriously think that this is inspiring as a Christian, it makes clear how important what we do is and that we are actually fighting against real evil powers.

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤

#1 - - Ane:

Hei. Fant bloggen din gjennom Instagram. Veldig fine og inspirerende tekster!
Jeg har akkurat begynt på SBS online, og lurte på om du hadde noen tips? Kjenner jeg er veldig usikker i forhold til hvordan oppgavene/innleveringene til hver bok skal settes opp/se ut. Eller om det er noen gode oppslagsverk eller verktøy dere brukte? Håper du har noen gode råd.
Guds smil over ditt liv.
Ane

Svar: Hej Ane! Förlåt att jag svarar så sent! Men vad kul att du börjat på SBS:n online! Hoppas du kommit igång lite, det är inte helt lätt! En sida vi använde oss mycket utav var http://biblehub.com/ där man kunde skriva in en vers och se till exempel "cross references"; andra verser i Bibeln där det står något liknande. När man är inne på en vers kan man också klicka på "Hebrew" eller "Greek" för att se den ordagranna översättningen vilket är jätteintressant! En liten kartbok över Israel och det är också väldigt intressant att ha! Stort lycka till!Kram och Guds välsignelse!
Julia
Julia Linnea