What it can be like

  • Matteusevangeliet 18:19-20 "Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."
Nu i veckan var jag nere i Uppsala för studier. Hade sjukt mycket bra och trevliga samtal med mina kompisar och ett av dem slutade med att vi gick och bad för varandra och sjöng lovsång. Bara sådär, helt random. Det hör inte till min vardag men jag hängde på. Och det var toppen!
 
Det får mig att tänka på de första kristna, som inte ens hade någon fysisk kyrka, de var kyrkan, och de träffades hemma hos varandra för att be och sjunga. Det är ju så det ska vara! Det behöver inte bara vara i kyrkan man ber och sjunger offentligt! Jag tycker att detta är något vi borde bli bättre på. Är något jobbigt? Då kan vi be tillsammans! Är vi tacksamma eller bara har lust kan vi sjunga lovsång. Kanske läsa ett Bibelord när man bjuder på middag. Ja vad som helst! Poängen är det blir mer naturligt ju mer vi gör det!
 
Jag tycker det är dags att vi bjuder in Gud till våra hem och in i vår gemenskap! Han behöver inte stanna i kyrkan bara för att vi lämnar byggnaden!
 

Veckans utmaning
Be, läs Bibeln och sjung (eller lyssna på) lovsång med dina vänner och din familj!

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 Happy birthday to my BFF Sara, who turns 23 today! This picture may be very old but I love it, and you! 

  • Matthew 18:19-20 “Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven.For where two or three gather in my name, there am I with them."
This week I was down in Uppsala to study. I had a lot of very good and pleasant conversations with my friends and one of them ended up with us going away to pray for each other and worship. Just like that, completely random. It usually don't do this but I went with them. And it was great!

It makes me think of the first Christians, who didn't even have a physical church. They were the church, and they met at each others homes to pray and worship. That's the way it should be! It doesn't have to stay in the church! I think this is something we should be better at. Is someone feeling down? Then we can pray together! If we are grateful or just feel like it then we can sing songs of praise. Maybe read a Bible verse, when you invite someone over for dinner. Well anything! The point is that it will become more natural the more we do it!

I think it's time that we invite God into our homes and into our group of friends! He doesn't have to stay in the church just because we leave the building!
 

Challenge of the week
Pray, read the word och sing (or listen to) worship with your friends and family!

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤