Joy

  • Okänd: "För att vara lycklig krävs tre ting: någonting att göra, någon att älska och något att hoppas på."
Jag läste det här citatet för ett tag sedan och tyckte verkligen att det hade en poäng. I mitt huvud sammanfattade jag det som "mening, kärlek och tro". Vi behöver känna mening med det vi gör, känna att det ger en långsiktig påverkan = Hopp. Vi behöver älska och älskas = Kärlek och vi behöver en ljus framtid att se fram emot, tro att det finns något bättre = Tro. Så likheten fick mig att tänka på denna vers från Bibeln:
  • 1 Korinthierbrevet 13:13 "Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken."
Jag tror att vi människor är annorlunda än djuren, för att vi är skapade i Guds avbild och menad att regera i hans skapelse. Jag tror att vi, till skillnad från djuren, behöver känna tro, hopp och kärlek för att må bra och för att över huvud taget överleva. Man brukar ju säga att hoppet är det sista som överger människan. Det är det, tillsammans med tro och kärlek som får oss att fortsätta över huvud taget om det är tufft. En person som tar sitt eget liv gör ju det för att denne inte känner något hopp om framtiden, känner sig oälskad och oönskad och oftast inte tror på något bättre.
 
Jag tror att man kan få ett bra liv om man har hopp och kärlek, men det är inte allt. Vi är skapade för att tro på något högre! Jag tror också att vi bara kan finna äkta lycka hos Gud. Jag tror inte det är slumpen som har gjort så att vi har en stark längtan att göra något som påverkar och framförallt har mening. Vi behöver känna mening med det vi gör för att kunna vara tillfredsställda med våra liv. Gud har lagt den längtan i våra liv just för att vi ska följa den, och framförallt för att vi ska kunna finna hans mening med våra liv!
 

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
 
 
  • Unknown: "Three things are needed to require happiness: something to do, someone to love and something to hope for."

I read this quote a while ago and really thought that it had a point. In my head I summarized it as "meaning, love and faith." We need to know that there's a  meaning with what we do and feel that it provides a long-term effect = Hope. We need to love and be loved = Love and we need a bright future to look forward to, believe that there is something better yet to come = Believe. So the similarity made me think of this verse from the Bible:
  • 1 Corinthians 13:13 "But now faith, hope, love, abide these three; but the greatest of these is love."
I believe that we humans are different from animals because we are created in God's image and meant to reign in his creation. I think that we, unlike animals, need faith, hope and love to feel well and to survive at all. They usually say that hope is the last thing that leaves a human. It is hope, along with faith and love that makes us continue with life even when it's really tough. A person who takes his/her own life does it because he/she doesn't feel any hope about the future, feeling unloved and unwanted, and often don't believe in something better.
 
I believe that you can have a good life if you have hope and love, but that's not everything. We were created to believe in something higher! I also believe that we only can find true happiness in God. I don't think it is a coincidence that we have a strong desire to do something that affects and has meaning to it. We need to know the meaning of what we do in order to be satisfied with our lives. God has put that desire in our lives so that we will  will follow it, and above all to be able to find his purpose in our lives!
 

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤