When you have no words of your own

 • Matteusevangeliet 6:9-13 "Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd.. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter demsom står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda."
Om det är något som jag precis insett är ganska underskattat i Bibeln så är är det ju "Herrens bön". Gud själv har sagt hur vi ska be och ändå kan vi sitta hemma och tänka att vi inte vet hur och vad vi ska be om. Jag tror inte att det är tänkt att vi bara ska be den rakt upp och ner utan jag tror snarare att det är en mall att utgå ifrån.
 1. Ge ära till Gud och prisa hans namn.
 2. Be att Guds rike och vilja ska komma ner till jorden.
 3. Be om det man behöver/önskar i livet.
 4. Be om förlåtelse.
 5. Hjälp i vårt kristna liv.
När vi ber så här så kan vi vara stensäkra på att det är en bön som behagar Gud!
 

Veckans utmaning
 • Be utifrån Matt 6:9-13

 

 • Matthew 6:9-13 Pray, then, in this way: Our Father who is in heaven, Hallowed be Your name. Your kingdom come. Your will be done, On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil."
If there is something that I just realized is rather underestimated in the Bible then it is the "Lord's Prayer". God himself has told us how we should pray, and yet we can sit at home and think that we don't know how and what to pray about. I don't think it's a prayer that we're supposed to pray just as it is, but rather as a template to work from.
 1. Give glory to God and praise his name.
 2. Pray that the kingdom of God and his will will come down to earth.
 3. Ask for what you need/desire in life.
 4. Ask for forgiveness.
 5. Help in our Christian life.
When we pray like this we can be sure that it is a prayer that pleases God!
 

Challege of the week
 • Pray using Matthew 6:9-13