Not because of what you do, but who you are

Jag får väldigt lätt dåligt samvete om jag inte gör något, om jag inte presterar. Jag känner mig skyldig, som att jag slösar min tid om jag gör något som inte har ett syfte, tex spelar dator, läser eller bara tar det lugnt.
 
Eftersom att Daniel jobbar varannan vecka i Norge så jobbar jag också bara när han är borta, och är helt ledig när han är hemma. Jag är oftast ledig någon dag/dagar när han är borta men känner mig skyldig och lat när jag är det.
  • Rom 3:27-28 "Vad kan vi då skryta med när det gäller att förtjäna vår frälsning? Ingenting alls. Varför det? Vår befrielse är inte grundad på goda gärningar, utan på vad Kristus har gjort och på vår tro på honom.Vi kan alltså sammanfatta och säga att vi är frälsta genom tron på Kristus, och inte genom de goda gärningar vi gör."
Idag var jag till kyrkan och kände mig verkligen träffad av predikan. Han pratade om att vi idag sätter vårt värde och vår identitet i våra prestationer. Och det är en mentalitet som får oss att gå under.
 
Vår identitet ska ligga i att vi är älskade för den vi är, oavsett vad vi presterar! Jag är älskad av Gud även om jag varken bett eller läst Bibeln på flera dagar. Jag är älskad av min man även om jag bara skulle vara hemma och spela Skyrim en hel dag. Det är direkt skadligt att tänka att kärleken till mig beror på vad jag presterar.
  • "Fråga inte Gud vad du kan göra för honom utan hur han kan verka i dig."
Jag tror verkligen att detta är ett stort problem idag, att det är status att vara effektiv. Vi måste kunna ta det lugnt och landa i att vi är älskade för dem vi är och inte vad vi gör! Både av Gud och de omkring oss!

Gosh I'm so ready to ski now!!! Pics from last winter.

I easily feel guilty if I don't do anything, if I'm not performing. I feel guilty, like I'm wasting my time if I do something that doesn't have a purpose, like playing a computer game, reading or just relax.
 
Since Daniel works every other week in Norway I too work only when he is gone, and am completely free when he is at home. I'm usually off work a day or two when he's gone, but then I feel guilty and lazy.
  • Rom 3:27-28 "Where, then, is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith.For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law."
Today I went to church and the preaching really touched me. He talked about how we today put our value and identity in our accomplishments. And it is a mentality that destroys us.
 
We should place our idientity in the knowledge that we are loved for who we are, whatever our accomplishments are! I am loved by God even though I haven't prayed or read the Bible in several days. I am loved by my husband even if I would just stay home and play Skyrim for a whole day. It is directly harmful to think that the love for me depends of what I perform.
  • "Do not ask God what you can do for him, but how he can work in you."
I really believe that this is a major problem today, that it's status to be effective. We must be able to relax and rest in the knowledgde that we are loved for who we are and not what we do! Both by God and those around us!