The struggle of living a "normal life"

  • Matteus 13:18-23 "Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan fruktMen det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Den senaste veckan har jag jobbat på första gången på länge (varit sjuk i 6 veckor och varit hemma och renoverat innan dess). Och jag har typ aldrig varit så trött i mitt liv. Jag har inte orkat någonting när jag kommit hem från jobbet. Men maten måste lagas, tvätten tvättas, lägenheten städas etc. Och då har jag inte ens barn...
 
Jag är oerhört imponerad av de som faktiskt fixar allt detta och dessutom håller liv i sin relation med Gud utöver det! De som lyckas hålla tistlarna borta från sitt liv. För det är ju så lätt att låta värdsliga bekymmer eller "bedräglig rikedom" kväva vår tro så att vi inte bär någon frukt. Så oerhört lätt. Men det är vårt jobb att se till att vi är god gjord! Att hitta tid för Gud även i en stressig vardag. För det är möjligt och om det är någon gång vi behöver Gud så är det ju i en stressig vardag!
 

Veckans utmaning:
  • Se till att Gud har en plats i din vardag! Avsätt tid varje dag för honom, om det är på morgonen, i bilen på väg till jobbet, eller på kvällen spelar ingen roll, inte heller hur lång tid du tar. Börja med ett realistiskt mål!

 We love you Jokob & Matilda
 

  • Matthew 13: 18-23 Hear then the parable of the sower: When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy, yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away.As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.
The past week I've been working for the first time since forever (I've been sick for 6 weeks and was at home renovating before that). And I've kind never been so tired in my life. I havn't had energy to do anything when I've gotten home. But the food must be made, the laundry must be washed, the apartment has to be cleaned and so on. And I don't even have children yet...

I am extremely impressed by the people who actually manages all this, and also keeps their relationship with God alive! Those who manage to keep the thorns away from their life. Because it is so easy to let the "cares of the world" or "deceitfulness of riches" choke our faith so that we don't bear any fruit. So very easy. But it is our job to ensure that we are the good soil! Finding time for God even during a stressful day. Because it is possible, and we need Him, expecially during a stressfull day.
 

Challenge of the week:
  • Make sure that God has a place in your daily life! Set aside time each day for him, whether it is in the morning, in the car on the way to work, or in the evening doesn't matter, nor how much time you set aside. Start with a realistic goal!