Quite a change

Ni ska veta att jag fasat inför att skriva det här inlägget men jag tror det behövs (för min egen skull också såklart)...
 • 2 Timotheosbrevet 3:16-17 "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."
För inte alltför många år sedan ansågs väldigt mycket som synd som inte stod i Bibeln. Man fick inte dansa, gå på bio, ha tatueringar eller sminka sig till exempel. Då syndade man mot Gud. Trots att det inte stod någonting om detta i Bibeln. Inte alls särkilt bra kanske, till och med riktigt dumt, men det var i alla fall inte skadligt.
Nuförtiden å andra sidan har det helt vänt åt andra hållet. Nu får man nästan själv välja vad som är synd och inte, Bibeln har liksom blivit en buffé som du plockar det du gillar från. Nu har vi nått till en punkt där vi är så rädda för att stöta oss med folk så vi väljer att kompromissa sanningen. Viss synd har mer eller mindre blivit accepterad.
 
Till exempel:
 1. Stöld är ju självklart helt fel, det står ju till och med i de tio budorden! Jag skulle aldrig stjäla!
 2. Äsch inte är det väl så farligt att ladda ner, filmbolagen tjänar ju ändå så mycket pengar.
 1. (Vi behöver ju inte prata om att sex utanför äktenskapet är fel så länge ni gör det i smyg...) Passiv inställning.
 2. Men va?! Har de flyttat ihop? Utan att vara gifta? Det är ju skandal! -Ja då vaknar kyrkan minsann!
Om du tror på Gud och kallar dig kristen måste du släppa dina egna eller samhällets övertygelser och din egen vilja för att låta dig påverkas av den Heliga Anden i dig samt vad Gud har sagt i sitt ord. Vi är inte kallade att leva för oss själva och det som behagar oss. Låt Gud visa dig sin vilja och lita på att Bibeln är hans ord. Vi är också kallade att guida varandra i Guds vlija och därför måste vi ta upp synd i kyrkan, inte för att döma utan för att hjälpa varandra på vägen!
 • Matteusevangeliet 5:19-20 "Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket."
Jag vet inte hur Gud dömer, men jag fruktar hans dom och vill göra mitt bästa för att kunna stå stolt inför honom den dagen och säga att jag, trots alla misslyckanden, i alla fall gjorde mitt bästa.
 • Romarbrevet 12:2 "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom."

Some pictures from Martin & Josefin's wedding last weekend! ❤

You should know that I have dreaded writing this this but I think it is necessary (for my own sake too of course)...
 • 2 tim 3:16-17 "All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness; so that the man of God may be adequate, equipped for every good work."
Not too many years ago a lot of things that wern't in the Bible was considered as sin. You weren't allowed to dance, go to the movies, have tattoos or wear makeup, for example. Then you sinned against God. Although there was nothing about this in the Bible. Not at all especially good perhaps, even really stupid, but it was at least not harmful.
Nowadays on the other hand it has completely turned the other way. Now you almost get to choose what is sin and what's
not and the Bible has become like a buffet where only what you like from it. Now we have reached a point where we are so afraid to offend people so we choose to compromise the truth. Some sin has more or less been accepted.
 
For example:
 1. To steal is obviously completely wrong, it's even in the Ten Commandments! I would never steal!
 2. It can't be that bad to download, the movie companies have so much money already.
 1. We won't talk about the matter that sex outside marriage is wrong as long as you do it in secret ...
 2. What?! Have they moved in together? Without being married? That's a scandal!
If you believe in God and call yourself a Christian, you have to drop your own or society's beliefs and your own will to let the Holy Spirit and God's word influence you. We are not called to live for ourselves and what pleases us. Let God show you his will and trust that the Bible is his word. We are also called to guide each other in God's will and therefore we must talk about sin in the church, not to judge but to help each other on road.
 • Matthew 5:19-20 "Whoever then annuls one of the least of these commandments, and teaches others to do the same, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven."
I don't know how God judges, but I fear his judgment and want to do my best to be able to stand proudly before him that day and say that I, despite all failures, at least did my best.
 • Romans 12:2 "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect."