YWAM DTS

Då folk har hört av sig och vill veta mer i detalj vad det är för skola vi leder så ska jag idag ge er en liten sammanfattning!
 
Jag tyckte faktiskt att wikipedias sammanfattning var bra så här får ni den!

Youth With A Mission (Ungdom Med Uppgift) är nu en av världens största evangelikala missionsrörelser och finns i över 130 länder och YWAM:s personal representerar ca 169 olika nationaliteter. Missionsrörelsen arbetar helt ideellt med att låta ungdomar lära sig mer om den kristna tron, de vill visa på Jesus som en personlig Frälsare och vill mobilisera, träna och utrusta troende ungdomar till att hjälpa till i uppgiften att fullfölja Guds missionsbefallning.

UMU har olika skolor som man kan gå på som t.ex. UMU:s egna universitet University of the Nations (U of N) där man kan få utbildning och träning inom olika områden så som teknik, vetenskap eller kristen tjänst. Skolorna kombinerar undervisningen med lärjungaträning och praktiskt arbete. Grunden för fortsatt utbildning eller tjänst inom UMU är deras Disciples Training School (DTS) vilken är en lärjungaskola.
 
Jag och Daniel är nu alltså "staff (ledare)" på en Leadership/adventure DTS på Ambergris Caye i Belize.
 
En DTS är 5 månader lång och uppdelad i två faser: den första är en 12 veckor lång lektionsfas där eleverna får jobba på sin personliga relation med Gud. Under dessa 12 veckor kommer det in en ny talare varje vecka som undervisar i ett ämne som tex: Guds karaktär, kristna grunder, skapad för storhet osv. Ämnena varierar mellan skolor. Det finns dessutom många olika inriktningar på DTS, vi gick en med skid/- och snowboardinriktning. De är dessutom inriktade på olika åldrar, "Crossroads" kallas tex den DTS som är för "vuxna".
 
Efter lektionsfasen åker eleverna på en missionsresa (outreach) i ca 9 veckor och de får möjligheten att praktisera sin tro. Det kan vara allt ifrån fysiskt arbete till ren evangelisation eller besöka kyrkor/sjukhus/skolor.
 
YWAM är uteslutande volontärt och ingen anställd får något betalt. De flesta lever på support från vänner, familj och kyrkan hemifrån.
 
På ywamdp.org kan ni läsa mer om vår bas!
 
 
As people have asked to know more in detail what kind of school we are leading, I'm going to give you a little summary!

I actually thought that (the Swedish) wikipedia had a good summary so that's what you'll get!

Youth with A Mission" is now one of the world's largest evangelical mission organisations and is located in over 130 countries, and YWAM's personal represents about 169 different nationalities. The missionary movement works ideally to allow young people to learn more about Christian faith, they want to show Jesus as a personal savior and want to mobilize, train and equip young people to help in the task of pursuing the great comission.

YWAM has various schools that you can go on such as YWAM's own University of Nations (U of N) where you can get education and training in various areas such as engineering, science or Christian service. The schools combine the teaching with disciplinary education and practical work.
The foundation for continued education or service within YWAM is their Discipleship Training School (DTS).

Me and Daniel are now "staff (leaders)" on a leadership/adventure DTS on Ambergris Caye in Belize.

A DTS is 5 months long and divided into two stages: the first is a 12 week long lecture phase where students can work on their personal relationship with God. During these 12 weeks, there will be a new speaker each week teaching on a subject such as: Character of God, Christian foundations, created for greatness, etc. The topics vary between schools. There are also many different directions on DTS, we went on a skiing/snowboarding DTS. They are also inclined towards different age groups, "Crossroads" is for example the DTS for "adults."

After the lecture phase, the students go on a mission trip (outreach) for about 9 weeks and they are given the opportunity to practice their faith. It can range from physical work to evangelism or visit churches/hospitals/schools.

YWAM is exclusively voluntary and no employee is paid anything. Most people live on support from friends, family and church from home.
 
You can read more about our base at ywamdp.org!