I don't deserve it

Jag har tillbringat de senaste 8 månaderna med att studera Bibeln sex dagar i veckan och jag har fått en hel del av mina frågor besvarade. Men jag har fått en hel del nya frågor också. Och en av dem är "Exakt vad gör en person frälst? Vad tar en till himlen?". Bibeln och Jesus svarar på den frågan många gånger, och det är det som gör det svårt att verkligen veta.

  • Rom 10: 9 "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

Ja men det var ju enkelt! Jag måste bara tro på Jesus och bekänna det! En liten anmärkning bara; detta brev skrevs till de kristna i Rom som förföljdes, torterades och dödades av kejsar Nero för sin tro på Jesus. Så en bekännelse med sin mun kunde faktiskt leda till döden för dem ...

Och sedan har vi några uttalanden från Jesus i Lukasevangeliet:

  • Lukas 14:26-27 "Om någon kommer till mig och inte hatar (det grekiska ordet för "hata" - miseó - betyder också "älskar mindre") sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.."

Detta är vad jag har funderat mycket över, eftersom det får det att verka svårt att följa Jesus, vilket jag tror att det är. För vi har fått den största gåvan någonsin av honom - evigt liv - när allt vi någonsin har förtjänat är död och straff för våra synder. Gud vill att alla ska bli frälsta och känna honom så därför är vi kallade att följa och tjäna honom, för att sprida sanningen!

Men denna fråga har förvirrat mig ända tills nu, när jag har studerat Gamla testamentet också, där människor var tvungna att göra det hela lagen för att bli välsignade av Gud. Sedan läste jag Matteus:

  • Matteus 22:37-40 "Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förståndDetta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig självPå dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

Vi är kallade att älska Gud och älska andra, och om vi gör vårt bästa för att göra det, är det mer än tillräckligt!

 
Veckans utmaning
  1. Älska Gud
  2. Älska andra

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

I spent the past 8 months studying the Bible six days a week and I have gotten a lot of my questions answered. But I've gotten a lot of new questions as well. And one of them is "what exactly makes a person saved? What exactly gets you to heaven?". The Bible and Jesus answers this question many times, and that's what makes it hard to really know.
  • Rom 10:9 "...if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved."
Well that makes it easy! I just have to believe in Jesus and confess it! A little note though; this letter was written to the Christians in Rome who were persecuted, tortured and killed by the emperor Nero for their faith in Jesus. So a confession with their mouth could actually lead to them getting killed for it...
 
And then we have some statements from Jesus in the book of Luke:
  • Luke 14:26-27 "If anyone comes to me and does not hate (the Greek word for "hate" - miseó - also means "love less") his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple."
This is what I've struggled with because it makes it seem really hard to follow Jesus, which I think it is. Because we have received the greatest gift ever from him - eternal life - when all we ever deserved was death and punishment for our sin. God wants everyone to be saved and know him so therefore we are called to follow and serve him, in order to spread the truth!
 
But this question has confused me until now, when I have studied the Old Testament as well, where the people had to do the whole law in order to be blessed by God. Then I read Matthew:
  • Matthew 22:37-40 "And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it: You shall love your neighbor (all other people) as yourself. On these two commandments depend all the Law and the Prophets."
We are called to love God and love others, and if we try our best to do that, that is more than enough!
 

Challenge of the week
  1. Love God
  2. Love others

  -If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤
#1 - - Frida :

Söta djur
Jag önskade att jag också var i Australien
Vi ses i sommar
Hälsningar från din kusin Frida