My life is not my own

  • 2 Korinthierbrevet 5:14-15, 17 "Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem...Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit."
Vi som människor har väldigt lätt för att fokusera på oss själva och agera som att världen kretsar kring oss trots att vi vet att det inte är så. Och det är ju inte så konstigt egentligen, min värld är ju jag och det jag har omkring mig. Men om det är något jag har lärt mig om människan så är det att vi aldrig blir nöjda när vi ser inåt och fokuserar på vår egen lycka.
"Om du ser på andra blir du förvirrad.
Om du ser på dig själv blir du förtvivlad.
Om du ser på Gud blir du förvandlad."
 
Att bli kristen kostar inget, det är en gåva från Gud att vi får tillhöra honom och till och med kalla oss hans söner och döttrar. Men att vara kristen kostar. Jesus offrade sitt eget liv för att rädda oss. För mig kostar det inte så mycket att vara kristen, inte än i alla fall. Men om du frågar en kristen i Irak eller Indien så blir nog svaret annorlunda. Deras tro kan ha kostat dem deras hem, deras barn eller familjer, ja till och med deras eget liv. Det är fruktansvärt, MEN även om de dör för sin tros skull så vaknar de upp till något mycket bättre.
  • Markusevangeliet 10:29-30 "Jesus sade: "Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv."
Jesus säger att det är svårt att följa honom och uppmanar oss i en liknelse att räkna på om vi är beredda att betala priset.
  • Lukasevangeliet 14:28 "Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget?"
Jag vet inte hur mitt liv med Gud kommer se ut, men jag vet att det kommer vara spännande och att allt kommer vara värt det i slutändan! Framförallt dagen då jag lämnar det här livet och får möta min skapare ansikte mot ansikte!
Veckans utmaning
Om du är kristen eller funderar på att bli: Fundera på hur mycket är du beredd att offra för din tro.
-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤
 
Lite bilder från vårt kalas för någon vecka sedan!
  • 2 Corinthians 5:14-15, 17 "For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died; and He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf."
We as humans very easily focus on ourselves and act like the world revolves around us even though we know that it don't. And it's not surprising really, my world is about me and what I have around me. But if there is anything I have learned about man, it is that we can never be satisfied when we look inward and focus on our own happiness.
"If you look to others you will be confused.
If you look to yourself you will be devastated.
If you look to God you will be transformed."

Becoming a Christian does not cost anything, it is a gift from God that we may belong to him and even call us his sons and daughters. But being a Christian costs. Jesus sacrificed his own life to save us. For me it doesn't really cost that much to be Christian, not yet anyway. But if you ask a Christian in Iraq or India, they will probably answer differently. Their faith could have cost them their homes, their children or families, and even their own lives. It is terrible, BUT even if they die for their faith they will wake up to something much better.
  • Mark 10:29-30 "Jesus said, “Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or farms, for My sake and for the gospel’s sake, but that he will receive a hundred times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions; and in the age to come, eternal life."
Jesus says that it is difficult to follow him and encourages us in a parable to figure out whether we are prepared to pay the price or not.
  • Luke 14:28 "For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it?"
I don't know how my life with God will look like in the future, but I know it will be exciting and that it will all be worth it in the end! Especially the day I leave this life and get to meet my Creator face to face!
Challenge of the week
If you are a Christian or thinking of becoming: Consider how much you are willing to sacrifice for your faith.

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤