Happy new year!

  • Jakobsbrevet 4:8 "När ni närmar er Gud, närmar Gud sig er. Tvätta av er allt ont, ni syndare, och låt ert inre fyllas av Guds renhet, alla ni som tvivlar."
Gott nytt år på er! Hoppas ni har haft en bra julafton och nyårsafton!
 
Idag ska ni faktiskt få ett väldigt kort "inlägg" som start på det nya året. Eller det är egentligen bara två frågor med lite reflektion.
  1. År du nöjd med ditt liv som det ser ut idag?
  2. Är du nöjd med din gudsrelation som den ser ut idag?
Om du svarade nej på någon av dessa frågor så finns det bara två saker du kan göra.
Alternativ 1: Du gör inget åt det och fortsätter som du alltid har gjort. Fokuserar på den fem veckor långa semestern för att ta dig igenom de andra 47 veckorna av året, eller släpar dig till söndagsgudstjänsten av dåligt samvete eller för att få lite gott fika och god gemenskap.
Alternativ 2: Gör något åt det! Ta tag i ditt liv och din tro! Det är inget som kommer bli bättre med tiden eller fixa sig självt, det är helt upp till dig hur du vill att ditt liv ska se ut! Jag säger absolut inte att det är lätt, men det är genomförbart! Vill du komma närmare Gud så sök dig närmare honom! Är du inte tillfredsställd med ditt jobb så sök dig vidare. Är du less på att jobba heltid? Skaffa dig billigare vanor och leta efter alternativ om du inte får jobba mindre på ditt nuvarande jobb.
 
Reflektera över om det är något som du brukar beklaga dig över. Sluta klaga över det och bestäm dig för att vara nöjd eller gör något åt det!
 
Lycka till!

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤


  • James 4:8 "Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded."
Happy New Year! Hope you had a wonderful Christmas and New Year's Eve!
 
Today I'm gonna give you a rather short blog post as the start of the new year. Or it's actually a couple of questions with some reflection.
  1. Are you happy with your life as it is today?
  2. Are you satisfied with your relationship with God as it looks today?
If you answered no to any of these questions then there is really only two things you can do.
Option 1: You don't do anything about it and continue as you have always done. Focusing on the summer vacation to get through the other 50-ish weeks of the year, or go to the Sunday service out of bad conscience or to get some good coffee and fellowship.
Option 2: Do something about it! Take hold of your life and your faith! It won't get better with time or the fix itself, it is entirely up to you how you want your life to be! I'm not saying that it will be easy, but it is doable! Do you want to get closer to God, move closer to him! If you aren't satisfied with your job then look for another. Are you tired of working full time? Get yourself cheaper habits and look for alternatives if you don't have the option to work less hours at your current workplace.
 
Reflect on whether there is something that you have been complaining about. Stop complaining about it and decide to be happy with it or do something to change it!
 
Good luck!
 

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤