Seen vs Unseen

  • 2 Corinthians 4:18 "For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal."
  • Hebrews 11:1 "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see."
  • 1 Timothy 6:6-7 "But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world."
 
The things that we see often feel more real than the things we can't see. Why? Because our eyes tells us it's real. Gravity or the wind is as real as a tree, even though we can't see it, but we can feel it. It is the same thing with God, we can't see him, but we can feel him and see the effects of his actions.
 
The Bible says that the things that are seen are transient, but the unseen is eternal. This can be really hard to remember, because it's much easier to focus on the material thing that we see. But when we die, we can't bring anything with us. The material things will perish with time, but the spiritual is eternal. So if you really want to invest in something, invest in eternity by seeking God!
 
Smith Wigglesworth once said:
"I never saw anyone get anything from God who prayed with an earthly focus. If you receive anything from God, you will have to pray into heaven... For all the answers are there!"
 

- Challenge of the week -
Try to put your focus on the eternal and not the material!
 
 

 
  • 2 Corinthierbrevet 4:18 "Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt."
  • Hebreerbrevet 11:1 "Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser."
  • 1 Tiomotheusbrevet 6:6-7 "Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån."
De saker som vi ser känns ofta mer verkligt än de saker vi inte kan se. Varför? För att våra ögon säger oss att det är verkligt. Gravitet eller vinden är lika verklig som ett träd, trots att vi inte kan se det, men vi kan känna det. Det är samma sak med Gud, vi kan inte se honom, men vi kan känna honom och se effekterna av det han gör.
 
Bibeln säger att det som syns är övergående, men det osynliga är evigt. Detta kan vara svårt att komma ihåg, eftersom det är mycket lättare att fokusera på det materialistiska som vi ser. Men när vi dör, kan vi inte ta något med oss. De materiella sakerna kommer förgås med tiden, men det andliga är evigt. om du verkligen vill investera i något, investera i evigheten genom att söka Gud!
 
Smith Wigglesworth sade en gång:
"Jag såg aldrig någon få något från Gud som bad med ett jordiskt fokus. Om du får något från Gud, måste du be in i himlen ... För alla svar finns där!"
 

- Veckans utmaning -
Försök sätta ditt fokus till det eviga och inte det materiella!