This thing about alcohol

 
Jag känner bara att jag måste ta upp det här med alkohol, en gång för alla!
 
Jag är uppvuxen med en väldigt restriktiv syn på alkohol och har alltid trott att det är så bland alla kristna. Jag har dock de senaste åren insett att så är ju inte alls fallet! Anledningen till att jag blivit uppfostrad just så är för att Pingströrelsen har jobbat mycket med alkolister och då tagit avstånd från alkohol för att underlätta för de som missbrukat. Aha!
 
Bibeln framhäver alkohol (vin) på ett relativt neutralt sätt, som en naturlig del i måltider osv. Jesus första mirakel var trots allt att förvandla vatten till vin på ett bröllop.
Samtidigt varnar Bibeln för fylleri flera gånger och konsekvenser av detta.
 • Efesierbrevet 5:18 "Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden."
Vi krisna är också kallade till att hjälpa varandra och inte föra någon annan på fall (tex att få någon att dricka som egentligen ser det som fel).
 • Romarbrevet 14:21 "Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av."
Alkohol i sig självt är ingen synd, men om du blir full kan du göra saker du inte skulle gjort annars, kanske säga eller göra dumma saker etc, vilket kan resultera i synd.
 
Slutsats: Det är okej dricka alkohol med måtta som kristen, men välj ditt umgänge med förnuft och se till att du aldrig sätter press på någon annan att dricka, eller ens dricker tillsammans med någon som kanske får dåligt samvete gentemot Gud för det.
 
Angående nikotin så talar aldrig Bibeln om det, det är helt enkelt bara ohälsosamt. Bibeln har dock en negativ syn på att "vara slav" under någonting, att vara beroende av något. I samhället idag är dock vissa beroenden mer accepterade än andra. Kaffe, någon? Eller varför inte lite kemiska ämnen med slaktrester från gris och massor av socker? (Godis alltså)...
 


 
I just feel that I have to talk about this thing about alcohol once and for all!


I grew up with a very restrictive view of alcohol and have always thought that it is like that among all Christians. However, in recent years, I realized that is not the case at all! The reason I have been raised like that is because the Pentecostal movement in Sweden has worked a lot with alcoholics and because of that disctanced itself from alcohol to make it easier for those who once abused it. Aha!

The Bible talks about alcohol (wine) in a relatively neutral way, as a natural part of meals, etc. Jesus' first miracle was also turning water into wine at a wedding.

At the same time, the Bible warns us of drunkenness several times and the consequences of it.

 • Ephesians 5:18 "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit,"

We Christians are also called to help each other and not bring someone else to a fall (get someone to drink who actually think it's wrong).

 • Romans 14:21 "It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble."

Alcohol in itself is no sin, but if you get drunk you can do things you wouldn't do otherwise, maybe say or do stupid things etc, which can result in sin.

Conclusion: It's okay to drink alcohol with moderation as a Christian, but choose your company with reason and make sure you never put pressure on someone else to drink, or even drink with someone who may get bad conscience towards God for it.

Regarding nicotine, the Bible never speaks of it, it is simply just unhealthy. However, the Bible has a negative view of being "slave" under something, to be addicted to something. In society today, however, some addictions are more accepted than others. Coffee, anyone? Or why not some chemical substances with leftovers form pig slaughter and plenty of sugar? (Candy, that is)...


Under control

Livet går upp och ner, precis som en berg-och dalbana. Vissa saker kan vi påverka och andra inte. Och ingenting är någonsin säkert förutom att vi en dag kommer få lämna den här världen. Vi kan inte leva som att varje dag är den sista, det går helt enkelt inte, men vi kan alltid vara tacksamma för det vi har och det goda vi fått uppleva i livet.
 
Ibland kan vi få en känsla av maklöshet och uppgivenhet, just för att det är så mycket i livet vi inte kan påverka. Men är det något jag kommit på så är det faktiskt att jag är glad att jag inte kan göra mer än jag kan, och att jag inte har makt och ansvar över människors liv. Det finns bara en som har all makt. Och det bästa är att Han inte bara har all makt, utan att Han är fullständigt god!
 
Jag är så oerhört tacksam att Gud har koll på läget - så jag inte behöver det! Jag ansvarar för många saker, men världen är inte en av dem. Jag kan leva i visshet om att Han, som inte har några som helst begränsningar, ser efter mig och ser den större bilden. Det är så fruktansvärst skönt att det är så! Jag kan bara blunda och veta att Han alltid har koll på läget och att Han alltid kan låta något gott komma ut av onda händelser.
 • Psalm 46:11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden."
Vi kan tänka att vi vet bäst, och någon gång ibland kanske vi gör det. Men det finns bara en som alltid vet bäst och det måste vi våga lita på.
 
 Han är Gud.
 

 
 


Life goes up and down, just like a rollercoaster. Some things we can affect and others not. And nothing is ever safe except that one day we will leave this world. We cannot live like every day is the last one, it doesn't work, but we can always be grateful for what we have and the good things we have experienced in life.
 
Sometimes we can get a sense of impotence and dejection, just because there is so much in life we ​​can't do anything about. But if there is something I've realized, it is that I'm actually glad that I can't do more than I can, and that I don't have power and responsibility over people's lives. There is only one who has all the power. And the best thing is that He not only has all power, but He is completely good!
 
I'm so grateful that God has everything under control - so that I don't have to! I have many responsibilities, but the world isn't one of them. I can live in the knowledge that He, who has no limitations, looks after me and always sees the bigger picture. It's so incredibly nice to know! I can just close my eyes and know that He always has the situation under control and that He can always let something good come out of negative events.
 • Psalm 46:10 "He says, “Be still, and know that I am God;I will be exalted among the nations,I will be exalted in the earth.
We can thinkthat we know best, and sometimes we may. But there is only one who always know best and we need to trust that.
 
He is God.

Now, not later

När jag hälsade på Daniel i Norge hade jag en hel del tid att tänka eftersom han var borta på jobb 14 timmar per dygn.
Jag tänkte på hur Gud använder oss. Att det är så lätt att tänka, ja sen, när jag får semester, när jag går en bibelskola, när jag är starkare i tron, eller vad som helst, att det är då jag ska våga lita på Gud och låta Honom använda mig.
 
Men det är inte så vi är kallade att leva. Vi är kallade att gå ut och berätta, att älska Gud och älska människor, inte sen, utan varje dag! Gud borde inte vara en liten del av vårt liv, Han borde vara livet självt! Han förtjänar vår kärlek och människorna i vår omgivning förtjänar en chans att få höra de kristna budskapet så de kan få möjligheten att välja själva, en möjlighet att undkomma den fällande som vi alla förtjänar!
Poängen med den här liknelsen är att vi kristna inte ska sitta inne på det GLADA budskapet själva, utan att vi faktiskt ska berätta för andra också! Bara för att vi sitter säkert på vår fribiljett till himlen så betyder det ju inte att vi ska överge alla andra. Känner mig så sjukt träffad själv av det jag skriver nu.
 
Vi måste bli bättre!! Vi måste börja ta vårt uppdrag på större allvar och vårt ego på mindre! Det finns fortfarande miljoner människor som inte vet vad vi står för, vad den kristna tron egentligen innebär. Vi måste ge dem en ärlig chans.
 
Om du tycker det känns som att Gud aldrig talar till dig, så kanske det är för att du (jag!) helt enkelt inte är villig att höra det Han har att säga. Lägger upp en gammal bild som är ganska talande.
 
WORK IT PEOPLE, THE MESSAGE IS OURS TO SPREAD!
 

 
 

 
When I visited Daniel in Norway, I had a lot of time to think because he was gone at work 14 hours a day.
I thought about how God is using us. That it's so easy to think, well later, when I have a vacation, when I go to a Bible school, when my faith is stronger, or whatever, that's when I'll dare to trust God and let Him use me.

But that's not how we're called to live. We are called to go out and share the message, to love God and to love people, not later, but every day! God should not be just a small part of our lives, he should be life himself! He deserves our love and the people in our environment deserve a chance to hear the Christian message so that they can have the opportunity to choose for themselves, an opportunity to escape the condemnation that we all deserve!

The point of this parable is that we Christians shouldn't keep the HAPPY message to ourselves, but actually tell others too! Just because we are safe and have our free ticket to heaven, it doesn't mean that we should abandon everyone else. Feeling so convicted myself right now.

We have to get better!! We must start taking our mission more seriously and our ego less! There are still millions of people who do not know what we stand for, what the Christian faith is really about. We must give them an honest chance.

If you think it feels like God never speaks to you, maybe it's because you (me!) simply isn't willing to listen to what He has to say. Uploading an old picture that is speaking for itself.


I dare you. Why? Because you never stand alone

För någon dag sedan insåg jag något ganska coolt.
 
Jag får ganska ofta möjligheten att berätta om min tro och jag tycker det är jättekul att få göra det. Det är ju vad jag lever för, att få dela kärleken som har givits till mig. Och för någon dag sedan, när satt jag och funderade lite över alla de gånger jag fått dela min tro med någon, eller helt enkelt diskuterat religion, såg jag ett samband mellan alla dessa samtal.
 
Jag har alltid försökt be lite under tiden, att den Heliga Anden ska hjälpa mig med vad jag ska säga, och alltså man kan lita på den där Anden! Av alla gånger jag har fått svåra frågor är det nästan aldrig jag har få stå svarslös. Det kan vara riktigt svåra frågor som jag aldrig funderat över förut, men kommer på svar efter någon minut i samtal. Och svaren känns alltid naturliga och rätta. Jag känner mig så trygg i sådana här situationer nu för att jag vet att Gud alltid kommer ge de svaren jag behöver.
 
Det får mig att tänka på den här bibelversen, jag tänker att Gud jobba likadant även i det lilla, när vi delar vår tro med människor vi möter.
 • Lukasevangeliet 12:11-12 "När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga.Den helige Ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga."
Så våga lita på att Gud kommer ge dig svaren du behöver när du behöver dem!

 
A short trip on Daniel's night off.
 
This is where I stayed during my visit to Norway!
 
The midnight sun!
 
From my journey back home!
 

A few days ago, I realized something pretty cool.
 
I often get the opportunity to share my faith and I think it's great fun to do it. That's what I live for, to share the love that has been given to me. And some days ago, when I sat thinking about all the times I had shared my faith with someone, or simply discussed religion, I saw a connection between all these conversations.
 
I have always tried to pray a little in the meantime, that the Holy Spirit will help me with what to say, and man you can trust that Spirit! Of all the times I've been asked difficult questions, it's almost never I've been standing without answers. These can be really difficult questions that I have never thought about before, but I think of an answer after a minute or two of conversation. And the answers always feel natural and correct. I feel so confident in theese situations now because I know that God will always give the answers I need.

It makes me think of this Bible verse, I think God works the same even when we share our faith with people we meet.
 • Luke 12:11-12When you are brought before synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say.
So dare to trust that God will give you the answers you need when you need them!

My most important post ever if you aren't a Christian.

(English translation below the pictures)
 
Om det är något som faktiskt gör mig sjukt ledsen så är det när människor avfärdar kristendom, eller religion generellt, som dumhet. Jag är uppvuxen i ett land som är väldigt sekulariserat och har fått stå ut med en del kommentarer som kristen. Till och med från lärare, framförallt lärare som tror stenhårt på evolutionen och som kastar ur sig att man är korkad om man tror på något annat. "Religion är bara för de enfaldiga och svaga". Yeah right. De om några borde ju veta bättre än att svälja en teori och samtidigt förkasta alla andra. För vad är vetenskap egentligen?
 • "Vetenskap är ett begrepp som innebär organiserad, verifierbar kunskap. Den bygger på ett system att skaffa kunskap som kännetecknas av empiri (undersökningar), observationer, tester och experiment som ska kunna återupprepas (replikeras)." http://vetapedia.se/vetenskap/
Så någon som säger sig vara intresserad av vetenskap borde ju också utforska religion. Och då menar jag inte bara religionsstudier. Jag pratar om det äkta - kärnan i religionen: budskapet och tron. För du kan inte vifta bort existensen av en Gud utan att ha testat, det vore ju oproffesionellt, eller hur?
 • Vad säger Bibeln? - Att Gud har älskar dig och har skapat dig med ett syfte. Han erbjuder dig förlåtelse för allt du gjort och ett evigt liv.
 • Hur är det egentligen i en kyrka? - Mysigt? Stämningsfullt? Välkomnande?
 • Vad händer om jag ber? - Får jag en käsla eller tanke? Blir min bön besvarad?
För tänk på det, om du ger detta en ärlig chans så finns det bara två utgångar:
 1. Ingenting hände: du blev inte berörd av det du läste i Bibeln, kyrkorna du varit i har mest varit som klubbar, du kände ingenting när du bad = det finns troligen ingen Gud och du kan gå vidare.
 2. Något hände: det här kan faktiskt vara sant, mitt liv har ett syfte och jag är älskad, jag kan få leva i en perfekt evighet med Gud och slippa undan straffet.
 • Johannesevangeliet 14:6 "Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig".

 In Harstad, Norway, visiting Daniel at work!
Stetind - the National mountain of Norway!
This is at dark as i gets since the sun never sets here now in the summer. The picture is taken 1:30 am!
 

If there's something that actually makes me really sad, it's when people dissmisses Christianity, or religion in general, like stupidity. I grew up in a country that is very secularized and I have received some comments as a Christian. Even from teachers, especially teachers who stronlgy believe in evolution and who can say things like that you are stupid if you believe in anything else. "Religion is just for the foolish and weak". Yeah right. Those, if anyone, should know better than swallowing a theory while rejecting all others. Because what is science really?
 • "Science is a concept that involves organized, verifiable knowledge. It is based on a system of acquiring knowledge characterized by empirical studies, observations, tests and experiments that can be repeated (replicated)." Http://vetapedia.se/vetenskap/ - (My translation)
So someone who claims to be interested in science should also explore religion. And then I mean not just religious studies. I'm talking about the real - the core of the religion: the message and the faith. Because you can't wipe away the existence of a God without testing it, that would be unprofessional, right?
 • What does the Bible say? - That God loves you and has created you with a purpose. He offers you forgiveness for everything you have done wrong and an eternal life.
 • How is it actually in a church? - Cosy? A special athmosphere? Welcoming?
 • What happens if I pray? - Do I get a feeling or thought? Is my prayer answered?
Think of it, if you give this an honest chance, there are only two possible outcomes:
 1. Nothing happened: you weren't touched by what you read in the Bible, the churches you've been in have just been like clubs, you felt nothing when you prayed = there's probably no God and you can move on.
 2. Something happened: this can actually be true, my life has a purpose and I'm loved, I can live in perfect eternity with God and escape the punishment.
 • John 14:6 "Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."

Attraction

Jag har börjat läsa en gammal bok av C.S. Lewis som heter "Från helvetets brevskola (Studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse.)". Den är skriven utifrån en djälvuls perspektiv i brevform till dennes brorson med diverse tips och knep för att hålla hans "patient" ifrån den kristna tron. Den är ganska svårlälst men innehåller mycket tänkvärt.
 
Bland annat varnar denna djävul, onkel Tumskruv, sin brorson Malört för att inte underskatta de perioder en kristen känner sig långt ifrån Gud. De perioder när vi inte känner någonting och det är superjobbigt och omotiverande att be och läsa Bibeln. För, enligt onkel Tumskruv, det är nämligen då "de kräken (dvs kristna)" utvecklas i sin tro som mest, när de söker Gud trots att de inte "får" något för det.
 

 
P A S S I O N  F O R  J E S U S  2 0 1 7
 
För några veckor sedan så hade vi en ungdomskonferens i vår kyrka och det var såå många som verkligen fick starka personliga möten med Gud! Det var så häftigt! Jag hade förmånen att få be med många och Guds kraft var verkligen så stark och närvarande så jag visste precis hur och vad jag skulle säga och göra, den Heliga Anden ledde så tydligt!
 
Innan konferensen var det mycket jobb och mycket motgångar men vi kämpade på och sökte verkligen Gud. Och är det något som är attraktiv för Gud så är det människors längtan efter Honom! Han älskar när vi söker Honom! Och ännu starkare blir det ju när vi söker Honom trots att vi kanske inte känner för det och Gud låter aldrig bli att svara den som söker Honom! Vi vet aldrig när, var och hur Han svarar, men han svarar alltid och Han vet ju bäst!
 

 
 

 
I have started reading an old book by C.S. Lewis called "The Screwtape Letters". It is written from a devil's viewpoint in the form of letters to his nephew with various tips and tricks to keep his "patient" from the Christian faith. It is quite difficult to read but contains a lot of thoughtful points.
 
For instance, this senior devil, Screwtape, warns his nephew Wormwood not to underestimate the periods in life when a Christian feels far away from God. Those periods when we don't feel anything and it's really boring and unmotivating to pray and read the Bible. Because, according to Screwtape, that is when Christians grow in their faith the most; When they seek God even though they don't "get" something out of it.
 

 
P A S S I O N  F O R  J E S U S  2 0 1 7

A few weeks ago we had a youth conference in our church and there were soo many who really received strong personal encounters with God! It was truly amazing! I had the privilege of praying with many and the power of God was so strong and present that I just knew how and what I would say and do, the guidance of the Holy Spirit was so clear!
 
Before the conference there was a lot of work and also adversity, but we were kept on pressing forward and really sought God. And if there is something that is attractive to God, it is people's longing for Him! He loves it when we seek Him! And it gets even stronger when we seek Him even though we don't feel like it and God always answer those who seeks Him! We never know when, where and how He answers, but he always answers and he knows best!

Grow apart or grow together

Du har säkert någongång mött någon som skilt sig/separerat/gjort slut med motiveringen "Vi växte ifrån varandra". Jag tror att det är en ganska korrekt beskrivning av vad som händer med många relationer. Det är lätt att tänka att vi står stilla i en relation (med Gud eller varandra) när vi egentligen aldrig kan göra det. För det finns nämligen bara två sätt en relation kan utvecklas på: framåt eller bakåt. Vi kan aldrig stå helt stilla, vi rör oss alltid åt något håll.
 • Jakobsbrevet 4:8 "Närma er Gud, så ska han närma sig er..."
En relations utveckling är alltså helt upp till oss som befinner oss i den. Anstränger vi oss för att relationen ska växa? Om ja - då gör den det! Om nej - då försämras relationen hela tiden lite. Tro inte att relationen är vilande, för den förändras hela tiden! Och det är på samma sätt med våra mänsliga relationer som med relationen till Gud. Antingen så försöker man förbättra relationen eller så kommer man "växa ifrån varandra". En sund relation kräver ansträngning. Man måste hela tiden kommunicera med varandra för att relationen ska utvecklas - för att vi ska hålla oss uppdaterade om varandras liv.
 
Så du har två val i dina relationer:
 1. Var aktiv för relationens skull - vi växer ihop!
 2. Var passiv och se den falla - vi växer ifrån varandra.
Investera i tid med Gud, din partner och/eller dina vänner! Det kommer ge resultat!

 
Girls night! 
 
The Passion conference in our church!
 

You have probably met someone who divorced/separated/broke up with the motivation "We grew apart". I think it's a fairly accurate description of what happens to many relationships. It is easy to think that we are standing still in a relationship (with God or each other) when we can never actually do that. Because there are only two ways in which a relationship can develop: forward or backward. We can never stand still, we always move in some direction.

 • James 4:8 "Come near to God and he will come near to you..."

How a relationship developes is entirely up to us who are a part of it. Do we make an effort for the relationship to grow? If yes - then it will! If no - then the relationship gradually deteriorates a little. Don't believe that the relationship is dormant, because it changes all the time! And it's the same way with our human relations as with our relationship with God. Either you try to improve the relationship or you will "grow apart". A healthy relationship requires effort. You must constantly communicate with each other for the relationship to develop - we need to stay updated about each other's lives.

So you have two choices in your relationships:

 1. Be active for the sake of the relationship - we grow together!
 2. Be passive and watch it fall - we grow apart.

Invest in time with God, your partner and/or your friends! It will give results!


Heavenly impulses

Så fort en person blir kristen så får vi ju Guds egen ande - Den Heliga Anden - som gåva från Gud. Anden finns till förfogande i våra liv för att vägleda oss (tillsammans med Bibeln).
Om du som läser detta är kristen så har du garanterat känt Andens vägledning någon gång i ditt liv, kanske utan att veta det! Det kan vara bland annat att du känner att du vill/borde:
 1. gå och prata med din ensamma klasskompis/kollega,
 2. be för någon du känner/en främlig,
 3. ge en viss summa pengar/saker till någon,
 4. ringa den där vännen du inte pratat med på länge,
 5. böja knä när du ber/är i kyrkan,
 6. gå på förbön i kyrkan,
 7. säga något till en viss person,
 8. läsa Bibeln.
Om du någon gång har känt något av detta så är det mycket möjligt att det var Anden som gav dig dessa ingivelser! Kanske följde du impulsen eller så lät du bli. För det finns framförallt två saker som hindrar oss att följa de Andliga impulserna: lathet och rädsla för vad andra ska tycka.
 
Jag själv har både följt dessa andliga impulser och låtit bli - med olika resultat. Nu senast kände jag verkligen att jag skulle gå fram till en person i kyrkan och fråga om jag fick be för denne. Det tog en stund innan jag vågade men BAM alltså! Gud fick verkligen använda mig för att tala in i personens liv och denne blev helt överväldigad! Det var magiskt! Men tänk om jag låtit bli?
För några veckor sedan åkte jag tåg och vi var tre stycken runt ett bord, jag, en man på 40 år och en man på 90 år. I slutet av resan kände jag att jag ville berätta om min tro, men jag lät bli... Jag var rädd att de skulle tycka att jag var helknäpp. Jag ångrade verkligen att jag inte vågade.
 
Så jag utmanar dig: våga lita på att det är den Heliga Anden som leder dig! Livet med Gud är sjukt spännande!
 
Nedan följer ett stycke ur Bibeln där Filippus vågade följa Andens vägledning och fick bidra till en mans frälsning och dop!
 
 
As soon as a person becomes Christian, he or she receives God's own spirit - The Holy Spirit - as a gift from God. The Spirit is available in our lives to guide us (together with the Bible).
If you who read this is a Christian then I'm sure you have felt the Spirit's guidance sometime in your life, maybe without knowing it! It could be that you feel like you should/want to:
 1. Go and talk to your lonely classmate/colleague,
 2. Pray for someone you know/a stranger,
 3. Give a certain amount of money/stuff to someone,
 4. Call that friend you have not talked to in a long time,
 5. Bend your knees when you pray/are in the church,
 6. have someone pray for you in church,
 7. Say something to a certain person,
 8. Read the bible.
If you've ever felt anything of this, it's likely that it was the Spirit who gave you these impulses! Perhaps you followed the impulse, or you didn't. Because there are above all two things that prevent us from following the spiritual impulses: laziness and fear of man/what other people will think of us.

I myself have both followed these spiritual impulses and refused - with different results. Recently I really felt that I should approach a person in the church and ask if I could pray for them. It took a while before I dared but BAM! God really used me to speak into the person's life and they were completely overwhelmed! It was magical! But what if I hadn't obeyed?
A few weeks ago I went to train and we were three people sitting around a table, myself, a 40 year old man and a 90 year old man. At the end of the trip, I felt I wanted to tell them about my faith, but I didn't... I was afraid that they would think I was crazy. I really regretted that I didn't take the opportunity to tell them.
 
So I challenge you: dare to trust that it is the Holy Spirit that guides you! Life with God is really exciting!

Above is a passage from the Bible where Philip dared to follow the guidance of the Spirit and helped a man to his salvation and baptism!

Priorities

WOHOO! I'm back!! Bättre sent än aldrig!
 
Jag har inte bloggat nu på 4 månader och jag har gjort en hel del förändringar i mitt liv under tiden! Vi kan säga att jag har omprioriterat!
Det började med att Simon Sinek med sitt klipp "Milennials in the workplace" (SE DET - sjukt värt 15 min) fick mig att inse hur sjukt destruktivt det är att sitta med mobilen så mycket som jag gjort de senaste åren, så mitt nyårslöfte blev mindre mobiltid i form av en begränsning.
För en månad sedan läste jag en bok som heter "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra" av Nisse Simonsson (LÄS DEN) och den har påverkat min livsstil väldigt mycket.
 
Så nuförtiden ser mina prioriteringar ut så här:
 • Ta tid med Gud varje dag, bättre med 5 minuter än ingenting!
 • Fysisk aktivitet minst 30 min per dag - också varje dag.
 • Jag får bara kolla sociala medier 1 gång per dag - så länge jag vill men bara 1 gång!
 • Minst 8 timmar sömn!
 • Den största delen av min kost består numera av grönsaker, frukter, bär, nötter, baljväxter mm. Kött, mejeriprodukter och spannmål blir mer och mer tillbehör.
 • Ha kul, njut av livet utan dåligt samvete över att inte prestera hela tiden!
Se klippet, läs boken och sätt dig ner och fundera över dina prioriteringar! Vad tycker du är det viktigaste i livet? Vad drömmer du om? Vad vill du åstadkomma? Vill du ha en närmare relation med Gud? - Ta tid med Honom och läs Bibeln! Vill du komma igång med träning eller hälsosam mat? - Ta tag i det! Det är upp till dig! Sitter du alldeles för mycket med mobilen? - Sätt upp begränsningar för dig själv! Det är DU som är boss över DITT liv!
 
Jag  vill:
 • Lära mig saker, filosofera, umgås med människor och Gud istället för att sitta med mobilen.
 • Vara frisk och stark.
 • Må bra!
 • Se tillbaka på mitt liv och känna att jag prioriterade rätt!
Vad vill du?
 

 
Some pictures from my visit in Göteborg and our trip to Gran Canaria!
 
 

 
WOHOO! I'm back!! Better late than never!

I haven't posted anything on the blog in the past 4 months now and I've done a lot of changes in my life in the meantime! We can say that I have re-prioritized!
It started when Simon Sinek with his video "Milennials in the workplace" (WATCH IT - absolutely worth 15 min) made me realize how bad it is to sit with the phone as much as I have done in recent years, so my new year's promise was reduced mobile time in form a limitation.
One month ago I read a book called "Why are we so unwell when our life is so good" by Nisse Simonsson (Sorry, it's only in Swedish..) and it has affected my lifestyle very much.

So nowadays, my priorities look like this:
 • Take time with God every day, it's better with 5 minutes than nothing!
 • Physical activity for at least 30 minutes a day - also every day.
 • I only check social media once a day - as long as I want, but just once!
 • At least 8 hours of sleep!
 • Most of my diet now consists of vegetables, fruits, berries, nuts, legumes, etc. Meat, dairy and grains are becoming less and less important.
 • Have fun, enjoy life without feeling bad for not performing all the time!

Watch the video and sit down and think about your priorities! What do you think is the most important thing in life? What do you dream about? What do you want to accomplish? Want a closer relationship with God? - Take time with Him and read the Bible! Do you want to get started with exercise or healthy food? - Do it! It is up to you! Do you spend too much time on the phone? - Limit yourself! YOU are the boss of YOUR life!

I want to:
 • Learn things, philosophize, spend time with people and God instead of sitting with my phone.
 • Be healthy and strong.
 • Feel good!
 • Look back on my life and feel that I prioritized right!

What do you want?

All is vanity. Or is it?

 • Predikaren 2:9-11 "Jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöll jag min vishet. Allt mina ögon begärde gav jag dem. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje, för mitt hjärta hade glädje av all min möda, och det var lönen för all min möda.Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen."
Alltså en av mina favoritböcker i det Gamla Testamentet heter Predikaren. Den är skriven av någon av Israels största kungar och handlar om livets mening. Sjukt bra bok helt enkelt!
 
Det finns ingenting på den här jorden som kommer ge dig äkta varaktig lycka, så är det bara. Fråga Predikaren. Han hade precis allt som en man kunde önska sig. Makt, pengar, kvinnor, status, alkohol (..?), ja you name it. Och var han lycklig? Nope. Är våra älskade kändisar i Hollywood lyckliga? Kan se så ut men förr eller senare kommer det fram hur de egentligen mår.
 
Det är inbyggt i oss att söka efter något mer i livet, en djupare mening. Vi är konstruerade för att tillhöra Gud. Endast då kan vi känna äkta lycka och frid. Gud är dessutom den enda vi inte kan förlora. Kanske det är din familj som är din lycka? Imorgon kan de vara borta, vad händer med din lycka då? (Worst case scenario, men ändå).
 
Viktigt att komma ihåg är att Gud aldrig lovade oss att livet skulle bli lätt. MEN han lovade att han alltid ska vara med oss.
 
Letar du efter lycka? Testa Gud ;)
 

I sewed my own costume and went as Rey to our Disney-themed Christmas party! Nailed it.

 • Ecclesiastes 2:9-11 "So I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. And whatever my eyes desired I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all my toil, and this was my reward for all my toil. Then I considered all that my hands had done and the toil I had expended in doing it, and behold, all was vanity and a striving after wind, and there was nothing to be gained under the sun."
So one of my favorite books of the Old Testament is called Ecclesiastes. It is written by one of Israel's greatest kings and is about the meaning of life. Awesome book!

There is nothing on this earth that will give you true lasting happiness, that's just how it is. Ask Ecclesiastes. He had everything a man could ever wish for. Power, money, we realize that most of them are miserable.

It is built into us to look for something more in life, a deeper meaning. We are designed to belong to God. Only then can we feel genuine happiness and peace. God is also the only thing we cannot lose. Maybe your family is your happiness? Tomorrow they may be gone, what happens to your happiness then? (Worst case scenario, but anyway).

Important to remember is that God never promised us that life would be easy. But he promised that he will always be with us.
 
Are you looking for happines? Try God ;)

Not because of what you do, but who you are

Jag får väldigt lätt dåligt samvete om jag inte gör något, om jag inte presterar. Jag känner mig skyldig, som att jag slösar min tid om jag gör något som inte har ett syfte, tex spelar dator, läser eller bara tar det lugnt.
 
Eftersom att Daniel jobbar varannan vecka i Norge så jobbar jag också bara när han är borta, och är helt ledig när han är hemma. Jag är oftast ledig någon dag/dagar när han är borta men känner mig skyldig och lat när jag är det.
 • Rom 3:27-28 "Vad kan vi då skryta med när det gäller att förtjäna vår frälsning? Ingenting alls. Varför det? Vår befrielse är inte grundad på goda gärningar, utan på vad Kristus har gjort och på vår tro på honom.Vi kan alltså sammanfatta och säga att vi är frälsta genom tron på Kristus, och inte genom de goda gärningar vi gör."
Idag var jag till kyrkan och kände mig verkligen träffad av predikan. Han pratade om att vi idag sätter vårt värde och vår identitet i våra prestationer. Och det är en mentalitet som får oss att gå under.
 
Vår identitet ska ligga i att vi är älskade för den vi är, oavsett vad vi presterar! Jag är älskad av Gud även om jag varken bett eller läst Bibeln på flera dagar. Jag är älskad av min man även om jag bara skulle vara hemma och spela Skyrim en hel dag. Det är direkt skadligt att tänka att kärleken till mig beror på vad jag presterar.
 • "Fråga inte Gud vad du kan göra för honom utan hur han kan verka i dig."
Jag tror verkligen att detta är ett stort problem idag, att det är status att vara effektiv. Vi måste kunna ta det lugnt och landa i att vi är älskade för dem vi är och inte vad vi gör! Både av Gud och de omkring oss!

Gosh I'm so ready to ski now!!! Pics from last winter.

I easily feel guilty if I don't do anything, if I'm not performing. I feel guilty, like I'm wasting my time if I do something that doesn't have a purpose, like playing a computer game, reading or just relax.
 
Since Daniel works every other week in Norway I too work only when he is gone, and am completely free when he is at home. I'm usually off work a day or two when he's gone, but then I feel guilty and lazy.
 • Rom 3:27-28 "Where, then, is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith.For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law."
Today I went to church and the preaching really touched me. He talked about how we today put our value and identity in our accomplishments. And it is a mentality that destroys us.
 
We should place our idientity in the knowledge that we are loved for who we are, whatever our accomplishments are! I am loved by God even though I haven't prayed or read the Bible in several days. I am loved by my husband even if I would just stay home and play Skyrim for a whole day. It is directly harmful to think that the love for me depends of what I perform.
 • "Do not ask God what you can do for him, but how he can work in you."
I really believe that this is a major problem today, that it's status to be effective. We must be able to relax and rest in the knowledgde that we are loved for who we are and not what we do! Both by God and those around us!

The struggle of living a "normal life"

 • Matteus 13:18-23 "Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan fruktMen det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Den senaste veckan har jag jobbat på första gången på länge (varit sjuk i 6 veckor och varit hemma och renoverat innan dess). Och jag har typ aldrig varit så trött i mitt liv. Jag har inte orkat någonting när jag kommit hem från jobbet. Men maten måste lagas, tvätten tvättas, lägenheten städas etc. Och då har jag inte ens barn...
 
Jag är oerhört imponerad av de som faktiskt fixar allt detta och dessutom håller liv i sin relation med Gud utöver det! De som lyckas hålla tistlarna borta från sitt liv. För det är ju så lätt att låta värdsliga bekymmer eller "bedräglig rikedom" kväva vår tro så att vi inte bär någon frukt. Så oerhört lätt. Men det är vårt jobb att se till att vi är god gjord! Att hitta tid för Gud även i en stressig vardag. För det är möjligt och om det är någon gång vi behöver Gud så är det ju i en stressig vardag!
 

Veckans utmaning:
 • Se till att Gud har en plats i din vardag! Avsätt tid varje dag för honom, om det är på morgonen, i bilen på väg till jobbet, eller på kvällen spelar ingen roll, inte heller hur lång tid du tar. Börja med ett realistiskt mål!

 We love you Jokob & Matilda
 

 • Matthew 13: 18-23 Hear then the parable of the sower: When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy, yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away.As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.
The past week I've been working for the first time since forever (I've been sick for 6 weeks and was at home renovating before that). And I've kind never been so tired in my life. I havn't had energy to do anything when I've gotten home. But the food must be made, the laundry must be washed, the apartment has to be cleaned and so on. And I don't even have children yet...

I am extremely impressed by the people who actually manages all this, and also keeps their relationship with God alive! Those who manage to keep the thorns away from their life. Because it is so easy to let the "cares of the world" or "deceitfulness of riches" choke our faith so that we don't bear any fruit. So very easy. But it is our job to ensure that we are the good soil! Finding time for God even during a stressful day. Because it is possible, and we need Him, expecially during a stressfull day.
 

Challenge of the week:
 • Make sure that God has a place in your daily life! Set aside time each day for him, whether it is in the morning, in the car on the way to work, or in the evening doesn't matter, nor how much time you set aside. Start with a realistic goal!


Love that lasts

 • Markus 10:6-9 "Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött.Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt."
De som känner mig väl vet att jag brinner för goda relationer. När jag och Daniel blev ihop så läste jag på hur mycket som helst om vad som händer i kroppen vid förälskelse, vad som händer när förälskelsen lägger sig och hur man underhåller en bra relation. Jag tycker det är sjukt intressant och drömmer om att på något sätt hjälpa par att leva lyckliga tillsammans.
 
Något som är välkänt inom kristna sammanhang och som räddat många par är teorin om de fem kärleksspråken. De kan hjälpa en att förstå på vilket sätt man själv och ens partner behöver bli älskade. Jag har till exempel fysisk beröring och tid tillsammans som främsta kärleksspråk.
 
 
1. Bekräftande ord
Du hör till dem som strör komplimanger omkring dig, som uppmuntrar och påpekar när vänner är snygga, ser om någon klippt sig, berömmer när någon är trevlig eller när någon gör något bra. Det går av bara farten. Det är också det språk du själv behöver höra för att må bra och för att inte köra slut i kärlekstanken.
 
2. Tid tillsammans
För dig är det viktigt med kvalitetstid, att umgås, ta en promenad ihop eller sitta ner och prata. Att lyssna på andra och ge dem din fulla uppmärksamhet är ditt sätt att visa att de är viktiga för dig. Om du upplever att du inte blir lyssnad på, så spelar det inte så stor roll hur många presenter du får. Du vill ha tid med den du älskar.
 
3. Gåvor
Att få presenter av dig är en upplevelse. Du lägger ner din själ för att hitta den perfekta gåvan och kan spontant komma hem med blommor, eller en specialtidning och favoritgodiset om din partner är sjuk.
 
4. Tjänster
För dig är det självklart att springa ärenden när din partner inte hinner, eller att laga maten om den andre är sen. Och du lyssnar alltid in vad andra behöver hjälp med. Men om du alltid får göra allting själv och inte får något tillbaka kommer du till slut att känna dig som en betjänt.
 
5. Fysisk beröring
Du är en person som ofta och gärna kramar och berör dem du har nära. Du har en hand på den andres ben när ni sitter i bilen eller i soffan, och du nästan spinner när någon ger dig massage. Att bli berörd får dig att känna dig levande, och du ville helst inte somna utan att först kyssa din partner.


 • Mark 10:6-9 "But from the beginning of creation, ‘God made them male and female.’ ‘Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife,and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate."
Those who know me well know that I am passionate about good relationships. When Daniel and I started dating, I read so much about what happens in the body when you fall in love, what happens when the first feelings start to change, and how to maintain a good relationship. I think it's so interesting and dream of somehow helping couples to live happily together.

Something that is well known within Christian circles and that has saved many couples is the theory of the five love languages. They can help one to understand the way in which you yourself and your partner need to be loved. My primary love languages are physical touch and quality time.
 

1. Words of affirmation
You belong to those who strew compliments around you, encourages and points out when friends are looking good, praises when someone is nice or when someone does something good. You just do it automaatically. It is also the language you need to hear in order to feel good and to not run low in your love tank.
 
2. Quality time
Quality time is important for you, to socialize, take a walk together, or sit down and talk. Listening to others and give them your full attention is your way to show that they are important to you. If you feel that you are not listened to, it doesn't matter how many gifts you get. You just want time with the one you love.

3. Receiving gifts
To get gifts from you is an experience. You put your soul to find the perfect gift and can spontaneously come home with flowers or your partner's favorite candy if your he/she is ill.
 
4. Acts of service
For you, it is natural to run errands when your partner don't have time, or to cook food if the he/she is late. And you always listen to find out what he/she needs help with. But if you always have to do everything yourself and not get anything back, you will eventually feel like a servant.
 
5. Physical contact
You are a person who is fond of hugging and touching those who are close to you. You have one hand on your partner's leg
when you are sitting in the car or on the couch, and you almost purrs when someone gives you a massage. To be touched makes you feel alive, and you would rather not go to sleep without first kissing your partner.

Addicted

För ett par dagar sedan glömde jag min mobil hos mina föräldrar när jag åkte från dem på kvällen. Först tänkte jag att det inte var någon fara, jag skulle klara mig fint utan mobilen tills nästa morgon. Men när jag klev in i min lägenhet så började känslan av ensamhet och panik komma krypandes... Jag insåg att jag inte hade möjlighet att kontakta någon, jag kände mig helt avskuren från världen. Och det fanns inget jag kunde göra åt det.
 
Jag tyckte ärligt talat att det var hemskt jobbigt, men så insåg jag att det fanns en enda person jag fortfarande kunde ha kontakt med. Så jag sa rakt ut: "Jaha, då var det bara du och jag Gud." Jag pratade med Gud den kvällen.
 
Detta har fått mig att inse hur sjukt beroende jag är av mobilen. Det är en så brilliant uppfinning, men kan samtidigt bli något dåligt. Så nu har åtgärder vidtagits! I form av en app som heter "Break Free". Den håller koll på hur mycket jag håller på med mobilen och säger ifrån med jämna mellanrum. Funkar faktiskt över förväntan!
 • Psaltaren 46:11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken,upphöjd på jorden."
Jag tror att det är väldigt viktigt att vi varvar ner emellanåt och kopplar loss oss från detta ständiga informationsflöde. Sätta på flightmode i 30 min eller vad som helst för att kunna koncentrera sig på Gud eller sin partner eller något annat viktigt. Något vi alla vet men ändå inte gör så ofta.
 

Veckans utmaning:
 • Stäng av mobilen ibland och njut av att vara okontaktbar en stund! Fokusera med odelad uppmärksamhet på något som är viktigt!

Some pictures from Gustav & Maria's wedding!

A few days ago I forgot my cellphone at my parents' house when I left them in the evening. At first I thought that it wouldn't be a problem, I would do just fine without my phone until the next morning. But when I stepped into my apartment I started feeling lonley and panic was on the way... I realized that I wasn't able to contact anyone, I felt completely cut off from the world. And there was nothing I could do about it.
 
I honestly thought it was really hard and I realized that there was only one person I could still have contact with. So I said straight out: "Well, then it's just you and me God." So I talked to God that night.
 
This made me realize how crazy dependant I am of my cell phone. It's such a brilliant invention, but can also be a bad thing. So now, measures have been taken! In the form of an app called "Break Free". It keeps track of how much I use the phone and let's me know when I've been using it for too long. It actually works better than expected!
 • Psalm 46:10Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations,I will be exalted in the earth!
I think it's very important that we wind down occasionally and disconnect us from this constant flow of information. Turning on flight mode for 30 minutes or whatever to be able to concentrate on God or your partner or something else that's important. Something we all know but do not do so often.n't practice often enough.
 

Challenge of the week:
 • Turn of your phone sometimes and enjoy being out of touch for a while. Focus on something important with undivided attention!


Quite a change

Ni ska veta att jag fasat inför att skriva det här inlägget men jag tror det behövs (för min egen skull också såklart)...
 • 2 Timotheosbrevet 3:16-17 "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."
För inte alltför många år sedan ansågs väldigt mycket som synd som inte stod i Bibeln. Man fick inte dansa, gå på bio, ha tatueringar eller sminka sig till exempel. Då syndade man mot Gud. Trots att det inte stod någonting om detta i Bibeln. Inte alls särkilt bra kanske, till och med riktigt dumt, men det var i alla fall inte skadligt.
Nuförtiden å andra sidan har det helt vänt åt andra hållet. Nu får man nästan själv välja vad som är synd och inte, Bibeln har liksom blivit en buffé som du plockar det du gillar från. Nu har vi nått till en punkt där vi är så rädda för att stöta oss med folk så vi väljer att kompromissa sanningen. Viss synd har mer eller mindre blivit accepterad.
 
Till exempel:
 1. Stöld är ju självklart helt fel, det står ju till och med i de tio budorden! Jag skulle aldrig stjäla!
 2. Äsch inte är det väl så farligt att ladda ner, filmbolagen tjänar ju ändå så mycket pengar.
 1. (Vi behöver ju inte prata om att sex utanför äktenskapet är fel så länge ni gör det i smyg...) Passiv inställning.
 2. Men va?! Har de flyttat ihop? Utan att vara gifta? Det är ju skandal! -Ja då vaknar kyrkan minsann!
Om du tror på Gud och kallar dig kristen måste du släppa dina egna eller samhällets övertygelser och din egen vilja för att låta dig påverkas av den Heliga Anden i dig samt vad Gud har sagt i sitt ord. Vi är inte kallade att leva för oss själva och det som behagar oss. Låt Gud visa dig sin vilja och lita på att Bibeln är hans ord. Vi är också kallade att guida varandra i Guds vlija och därför måste vi ta upp synd i kyrkan, inte för att döma utan för att hjälpa varandra på vägen!
 • Matteusevangeliet 5:19-20 "Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket."
Jag vet inte hur Gud dömer, men jag fruktar hans dom och vill göra mitt bästa för att kunna stå stolt inför honom den dagen och säga att jag, trots alla misslyckanden, i alla fall gjorde mitt bästa.
 • Romarbrevet 12:2 "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom."

Some pictures from Martin & Josefin's wedding last weekend! ❤

You should know that I have dreaded writing this this but I think it is necessary (for my own sake too of course)...
 • 2 tim 3:16-17 "All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness; so that the man of God may be adequate, equipped for every good work."
Not too many years ago a lot of things that wern't in the Bible was considered as sin. You weren't allowed to dance, go to the movies, have tattoos or wear makeup, for example. Then you sinned against God. Although there was nothing about this in the Bible. Not at all especially good perhaps, even really stupid, but it was at least not harmful.
Nowadays on the other hand it has completely turned the other way. Now you almost get to choose what is sin and what's
not and the Bible has become like a buffet where only what you like from it. Now we have reached a point where we are so afraid to offend people so we choose to compromise the truth. Some sin has more or less been accepted.
 
For example:
 1. To steal is obviously completely wrong, it's even in the Ten Commandments! I would never steal!
 2. It can't be that bad to download, the movie companies have so much money already.
 1. We won't talk about the matter that sex outside marriage is wrong as long as you do it in secret ...
 2. What?! Have they moved in together? Without being married? That's a scandal!
If you believe in God and call yourself a Christian, you have to drop your own or society's beliefs and your own will to let the Holy Spirit and God's word influence you. We are not called to live for ourselves and what pleases us. Let God show you his will and trust that the Bible is his word. We are also called to guide each other in God's will and therefore we must talk about sin in the church, not to judge but to help each other on road.
 • Matthew 5:19-20 "Whoever then annuls one of the least of these commandments, and teaches others to do the same, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven."
I don't know how God judges, but I fear his judgment and want to do my best to be able to stand proudly before him that day and say that I, despite all failures, at least did my best.
 • Romans 12:2 "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect."

It's not yours anyway

Alltså det här med pengar. Det är så lätt att leva för pengar och det som pengar kan ge. Det är så lätt att tänka "Vad ska jag göra för kul med mina pengar?" fast det egentligen inte alls är mina pengar! Ja du hörde rätt, vi äger ingenting här, vi har ingen "rätt" till mark eller ägodelar eller pengar egentligen. Allt är nämligen Guds! Vi är satta att råda över denna jord åt Gud, vi får förvalta allt medan vi är på denna jord och jag tror att Gud verkligen bryr sig om vad vi gör med "våra" pengar.
 • 1 Timotheusbrevet 6:10 "Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande."
Pengar i sig självt är verkligen inte ont och det är inte heller något fel med att vara rik som kristen. Så länge Gud betyder mer än pengarna och så länge du sätter din tillit till Gud och inte pengarna så är det lugnt.
 • Markusevangeliet 10:23-27 "Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."
 Jesus säger i att det i princip är omöjligt för en rik person att komma in i Guds rike. Men sedan tillägger han också lite mystiskt att allt dock är möjligt för Gud. Vi kan dock inte tjäna två herrar, utan Gud måste komma först! Samla dina skatter (framförallt) i himlen och inte på jorden, vi ska inte frukta pengar men vi ska ha respekt för makten de kan få över oss. Se till att använda det du fått av Gud för det godas skull!
 

Veckans utmaning
 1. Fråga dig själv om du har en sund relation till pengar, skulle du kunna sälja allt och ge till de fattiga om Gud bad dig?
 2. Ge mer än du brukar till något, om det är till kyrkan, en hjälorganisation eller tiggaren utanför din matbutik spelar ingen roll. Men var lyhörd ifall Gud har något särskilt du ska ge till!


So this about money. It's so easy to live for money and what it can provide. It is so easy to think, "What can I do for fun with my money?" though it is not really my money! Yes, you heard me, we own nothing here, we have no "right" to land or possessions or money, what so ever. Because everything belongs to God! We are set to rule over this earth for him, we are allowed to manage everything while we are on this earth, and I think that God really cares about what we do with "our" money.
 • 1 Timothy 6:10 "For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs."
Money in itself really isn't a bad thing and there is nothing wrong with being rich as a Christian. As long as God is more important than money and as long as you put your trust in God and not money, your'e good.
 • Mark 10:23-27 "And Jesus, looking around, *said to His disciples, “How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God!” The disciples were amazed at His words. But Jesus *answered again and *said to them, “Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.” They were even more astonished and said to Him, “Then who can be saved?” Looking at them, Jesus *said, With people it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.
Jesus says that it's basically impossible for a rich person to enter the kingdom of God. But then he adds a bit mysteriously that all things are possible with God. We cannot serve two masters, but God must come first! Gather your treasures (especially) in heaven and not on earth. We shouldn't fear money but we should have respect for the power it can have over us. Make sure to use what's given to you by God for the sake of good!
 

Challenge of the week
 1. Ask yourself if you have a healthy relationship with money, you would be able to sell everything and give to the poor if God asked you?
 2. Give more than you tend to something, whether it is to the Church, a help organization or to the beggar outside your supermarket does not matter. But be responsive if God has something special He wants you to give to!

 

Why go to church?

 • Hebreerbrevet 10:25 "Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig."
Jag har aldrig gillat att gå i kyrkan. Jag är alldeles för rastlös och orkar inte lyssna på folk som undervisar. Inte gillar jag musik särskilt mycket heller. Och vad är väl inte en gudstjänst om inte just det, undervisning och lovsång.
 
När jag var liten var det alltid bråk hemma på söndagarna, jag ville mycket hellre vara hemma och spela datorspel än gå till kyrkan, men jag var ju för liten för att lämnas hemma själv så jag var alltid tvungen att åka med.
 
Jag tycker fortfarande inte särskilt mycket om att gå till kyrkan eftersom jag lätt blir så rastlös, men jag går i alla fall. Varför? Jag kan väl lika gärna vara kristen hemma själv? Ja det är sant, du blir inte "mer kristen" på någon slags skala av att gå till kyrkan, men du behöver det. Vi behöver omge oss med andra troende för att vår tro ska ha möjlighet att växa, vi behöver be tillsammans, höra på undervisning, byta erfarenheter och uppmuntra varandra. Det är inte kyrkan som byggnad vi behöver utan den kristna gemenskapen.
 
För några veckor sedan stannade jag hemma från kyrkan och tänkte att jag skulle lyssna på någon undervisning hemma istället för att kompensera. Så jag hittade någon random video och vad tror ni killen snackar om; jo vikten av att regelbundet gå till kyrkan! Spot on, snacka om att jag kände mig träffad...

Veckans utmaning:
 • Gå till kyrkan!


 • Hebrews 10:25 "not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another; and all the more as you see the day drawing near."
I have never enjoyed go to church. I am too restless and have trouble to listen to the people who teach. I don't like the music very much, either. And what  isn't a church service but exactly that; teaching and worship.
 
When I was a kid there was always arguing at home on Sunday, I would much rather stay home and play computer games than go to church, but I was too young to be left at home alone so I always had to go with my family.
 
I still don't really enjoy going to church because I easily get so restless, but I go anyway. Why? I might as well be a Christian at home by myself? Yes it is true, you will not be "more Christian" on any kind of scale by going to church, but you need it. We need to surround ourselves with other believers so that our faith will be able to grow, we need to pray together, to listen to teaching, exchange experiences and encourage each other. It's not the church as a building we need but the Christian fellowship.
 
A few weeks ago I stayed home from church and thought I would listen to a teaching at home instead to compensate. So I found some random video and what do you think the guy is talking about; well, importance of regularly going to church! Spot on...
 

Challenge of the week:
 • Go to church!


When you have no words of your own

 • Matteusevangeliet 6:9-13 "Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd.. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter demsom står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda."
Om det är något som jag precis insett är ganska underskattat i Bibeln så är är det ju "Herrens bön". Gud själv har sagt hur vi ska be och ändå kan vi sitta hemma och tänka att vi inte vet hur och vad vi ska be om. Jag tror inte att det är tänkt att vi bara ska be den rakt upp och ner utan jag tror snarare att det är en mall att utgå ifrån.
 1. Ge ära till Gud och prisa hans namn.
 2. Be att Guds rike och vilja ska komma ner till jorden.
 3. Be om det man behöver/önskar i livet.
 4. Be om förlåtelse.
 5. Hjälp i vårt kristna liv.
När vi ber så här så kan vi vara stensäkra på att det är en bön som behagar Gud!
 

Veckans utmaning
 • Be utifrån Matt 6:9-13

 

 • Matthew 6:9-13 Pray, then, in this way: Our Father who is in heaven, Hallowed be Your name. Your kingdom come. Your will be done, On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil."
If there is something that I just realized is rather underestimated in the Bible then it is the "Lord's Prayer". God himself has told us how we should pray, and yet we can sit at home and think that we don't know how and what to pray about. I don't think it's a prayer that we're supposed to pray just as it is, but rather as a template to work from.
 1. Give glory to God and praise his name.
 2. Pray that the kingdom of God and his will will come down to earth.
 3. Ask for what you need/desire in life.
 4. Ask for forgiveness.
 5. Help in our Christian life.
When we pray like this we can be sure that it is a prayer that pleases God!
 

Challege of the week
 • Pray using Matthew 6:9-13


What's more important

Tyvärr så är det av någon anledning väldigt svårt att ta sig tid att be (generellt sätt). Det är så lätt att känna att det är så mycket som ska göras jämt så man inte "hinner" be, jag känner ofta pressen (från mig själv?) att jämt vara effektiv. Jag får lätt dåligt samvete om jag bara tar det lugnt och inte gör någonting "vettigt". Det känns som att jag slösar tid. Men när jag väl ska ta det lugnt en stund så är det ju mycket lättare att sätta sig framför en film än att be.
 
Det behöver inte ens handla om att man inte tycker om att be, du kanske älskar att be när du väl gör det, men tycker att det är svårt att ta dig tiden.
 • Markusevangeliet 11:24 "Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert."
 • Johannesevangeliet 15:7 "Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. "
Det är väldigt lätt att glömma vad bön egentligen är. Att det faktiskt är det mest effektiva och kraftfulla vi kan göra. När vi vänder oss till en allsmäktig och kärleksfull Gud som lyssnar och handlar när vi ber honom om det. Hur sjukt är det att det kan känns som att man slösar tid när man ber när man egentligen gör det absolut mest effektiva man kan göra med sin tid!
 
Det är nog just därför det krävs så mycket självdisciplin när vi ber, för att vi har en fiende som fruktar bön och gör allt i sin makt för att vi inte ska be.
 

Veckans utmaning:
 • Be såklart! Prioritera tid med Gud! Hitta ett sätt som passar dig, om det är i soffan på morgonen med en kaffekopp, eller på promenad i naturen, eller innan du somnar, bara du tar dig tiden att be! Inga undanflykter, bara gör det!

 

Unfortunately, for some reason it is often very difficult to take the time to pray (generally). It's so easy to feel that there is always so much to do so you don't "have time" to pray, I often feel pressure (from myself?) to always be effective. I can easily feel guilty if I relax and do nothing for a bit. It feels like I'm wasting time. But when I take the time to actually just relax it is so much easier to sit down in front of a movie than to pray.
 
It doesn't have to mean that you don't like to pray, you might love to pray when you do it, but find it difficult to take the time.
 • Mark 11:24 "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours."
 • John 15:7 "If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you."
It's very easy to forget what prayer really is. That it's the most effective and powerful thing we can do. When we turn to an omnipotent and loving God who listen and act when we ask him. How crazy is that it can feel like we're wasting time when we pray when we actually do the most effective thing we can with our time!
 
That's probably why so much self-discipline is required to pray, because we have an enemy who fear prayer and does everything in his power to stop us from praying.
 

Challenge of the week:
 • Pray of course! Prioritizing time with God! Find a way that suits you, whether it is on the couch in the morning with a cup of coffee, or a walk in nature, or before going to sleep, as long as you take the time to pray! No excuses, just do it!

 

Those who love God

 • Romarbrevet 8:28 "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut."
Den senaste tiden är det flera saker jag har bett om som har löst sig på bästa möjliga sätt, vilket har fått mig att tänka på den här versen. Det är så fruktansvärt skönt att veta att jag har en Gud som lyssnar på mig och bryr sig om mig. Som faktiskt svarar på bön. För svarar på bön gör han alltid, även om det kanske inte är när eller på det sätt som vi tänkt oss. Svaret kan dessutom vara ett nej och inte ett ja alla gånger heller. För Gud har ett perspektiv som vi inte har, han kan se alla möjliga konsekvenser i framtiden och vet vårt bästa.
 
Det är ju lätt att tolka bibelversen ovan som att "Den som älskar Gud får allt han/hon ber om" eller "får alltid sin vilja fram", men det är absolut inte vad det betyder. Vi kan inte manipulera Gud till att ge oss det som vi tror eller tycker är det bästa för oss. Det betyder inte heller att vi är skyddade från allt ont och hemskt som finns i världen. Vi kommer fortfarande stöta på olycka även om vi tillhör Gud.
 
Låt säga att du förlorar någon som står dig nära, vilket är en fruktansvärd upplevelse. Det är ju absolut inte gott i sig själv men "för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa" - Gud vänder det onda till något gott! Vi vet aldrig hur han kommer göra det, men det gör han om vi tillåter honom.
 
Så detta är ett löfte att vila i när vi har det tufft, att veta att om vi älskar Gud så kommer det alltid vända till det bättre!


 • Romans 8:28 "And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose."
Recently, there have been several things I have prayed for that have been resolved in the best possible way, which made me think of this verse. It's just so amazing to know that I have a God who really listens to me and cares about me. Who actually answers prayer. For he always answer them, even if it might not be at the time or in the way we imagined. The answer may be a no at times too. For God has a perspective that we don't have, he can see all possible consequences in the future and knows our best.
 
It's easy to interpret the Bible verse above that "God gives all things they ask for to those who love him" or "God grants them to always get their way," but that is not what it means. We can not manipulate God to give us what we believe or think is the best for us. Nor does it mean that we are protected from all evil and horrible things in the world. We will still encounter misfortune even if we belong to God.
 
Let's say you lose someone that close to you, which is a terrible experience. It's certainly not good in itself, but "God causes all things to work together for good to those who love God" - God turns evil into something good! We never know how he will do it, but he will if we allow him to.
 
So this is a promise to rest in when it's hard, knowing that if we love God, it will always turn for the better!

Joy

 • Okänd: "För att vara lycklig krävs tre ting: någonting att göra, någon att älska och något att hoppas på."
Jag läste det här citatet för ett tag sedan och tyckte verkligen att det hade en poäng. I mitt huvud sammanfattade jag det som "mening, kärlek och tro". Vi behöver känna mening med det vi gör, känna att det ger en långsiktig påverkan = Hopp. Vi behöver älska och älskas = Kärlek och vi behöver en ljus framtid att se fram emot, tro att det finns något bättre = Tro. Så likheten fick mig att tänka på denna vers från Bibeln:
 • 1 Korinthierbrevet 13:13 "Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken."
Jag tror att vi människor är annorlunda än djuren, för att vi är skapade i Guds avbild och menad att regera i hans skapelse. Jag tror att vi, till skillnad från djuren, behöver känna tro, hopp och kärlek för att må bra och för att över huvud taget överleva. Man brukar ju säga att hoppet är det sista som överger människan. Det är det, tillsammans med tro och kärlek som får oss att fortsätta över huvud taget om det är tufft. En person som tar sitt eget liv gör ju det för att denne inte känner något hopp om framtiden, känner sig oälskad och oönskad och oftast inte tror på något bättre.
 
Jag tror att man kan få ett bra liv om man har hopp och kärlek, men det är inte allt. Vi är skapade för att tro på något högre! Jag tror också att vi bara kan finna äkta lycka hos Gud. Jag tror inte det är slumpen som har gjort så att vi har en stark längtan att göra något som påverkar och framförallt har mening. Vi behöver känna mening med det vi gör för att kunna vara tillfredsställda med våra liv. Gud har lagt den längtan i våra liv just för att vi ska följa den, och framförallt för att vi ska kunna finna hans mening med våra liv!
 

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
 
 
 • Unknown: "Three things are needed to require happiness: something to do, someone to love and something to hope for."

I read this quote a while ago and really thought that it had a point. In my head I summarized it as "meaning, love and faith." We need to know that there's a  meaning with what we do and feel that it provides a long-term effect = Hope. We need to love and be loved = Love and we need a bright future to look forward to, believe that there is something better yet to come = Believe. So the similarity made me think of this verse from the Bible:
 • 1 Corinthians 13:13 "But now faith, hope, love, abide these three; but the greatest of these is love."
I believe that we humans are different from animals because we are created in God's image and meant to reign in his creation. I think that we, unlike animals, need faith, hope and love to feel well and to survive at all. They usually say that hope is the last thing that leaves a human. It is hope, along with faith and love that makes us continue with life even when it's really tough. A person who takes his/her own life does it because he/she doesn't feel any hope about the future, feeling unloved and unwanted, and often don't believe in something better.
 
I believe that you can have a good life if you have hope and love, but that's not everything. We were created to believe in something higher! I also believe that we only can find true happiness in God. I don't think it is a coincidence that we have a strong desire to do something that affects and has meaning to it. We need to know the meaning of what we do in order to be satisfied with our lives. God has put that desire in our lives so that we will  will follow it, and above all to be able to find his purpose in our lives!
 

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


Stop caring about that stuff!

 • Matteus 13:3-8 Och han (Jesus) talade till dem i många liknelser. Han sade:"En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
 • Matteus 13:22 "Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt."
Alltså hur lätt är det inte att låta sig kvävas av de där himla tistlarna egentligen?
 
Jag och Daniel har köpt vår första lägenhet tillsammans och håller nu på att renovera den. Daniel jobbar i Norge varannan vecka så han är bara hemma 6 dagar innan han åker igen vilket har lett till att han ofta har känt sig stressad över allt som "måste" göras i lägenheten. Och när Daniel blir stressad på det här sättet så blir han deppig och arg, vilket inte alls är särskilt kul när vi bara har några dagar tillsammans innan han åker igen.
 
Men nu har vi äntligen kommit på lösningen: att inte bry sig! Hur mycket gör det egentligen att det är lite kaos här och var och att renoveringen tar längre tid? Är det verkligen viktigare än vår relation till varandra och Gud? Det är så himla värt att ta de där extra timmarna på morgonen för en trevlig frukost på balkongen och en andakt i soffan i lugn och ro. Så. Himla. Värt.
 
Man måste inte vara supereffektiv jämt, det är ändå bara värdsliga saker och det är inte värt att stressa upp sig över dem, för det är inget som följer med in i evigheten.
 

Veckans utmaning
 1. Fundera över vad du lägger din tid på och om du kanske behöver prioritera om något. Finns det något som stressar dig som kanske inte är så viktigt trots allt?
 2. Evighetsperspektiv: att fokusera på det som spelar roll i det långa loppet!

  -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
 

 • Matthew 13:3-8 "Then he told them many things in parables, saying: “A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root.Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty times what was sown.
 • Matthew 13:22 "The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful."
How easy isn't it to allow ourselves to be choked by those freaking thorns?
 
Daniel and I just bought our first apartment together and we're now renovating it. Daniel works in Norway every second week so he is only at home for six-seven days before he heads back, which have led to him feeling stressed about all that "has to be done" in the apartment. And when Daniel gets stressed in this way he becomes low and angry, which is not all that fun when we only have a few days together before he goes back.
 
But now we have finally found the solution: to not bother! How bad is it really if it's a bit of chaos here and there and that the renovation will take longer? Is it really more important than our relationship with each other and God? It's so much more worth taking those extra hours in the morning for a nice breakfast on the balcony and some time with God on the couch. So. Freaking. Worth. It.
 
You don't have to be super efficient all the time, those things are just worldly matters and it's not worth it to stress about it, because you can't bring those kind of things with you into eternity.
 

Weekly challenge
 1. Think about what you put your time and you may need to prioritize if any. Is there anything that stresses you who may not be so important after all?
 2. Eternal perspective: focus on what matters in the long run!


What is a Christian?

Av någon anledning så blir de flesta jag träffar förvånade när jag säger att jag är kristen. I gymnasiet fick jag flera gånger höra: "Men du ser ju inte så kristen ut?". Okej, hur ser en kristen ut då? 
 
Sverige är ett kristet land på pappret, men inte i verkligheten. Bara mellan 5-10% av befolkningen är aktiva kristna. Så för många svenskar är kristendomen ganska främmande. Många har bilden av att det bara är gamla, tråkiga och stela personer som fortfarande går i kyrkan. Eller så har man bilden av att kristna tror att de är bättre än alla andra.
 
Så vad skiljer egentligen en kristen från en "okristen"? Det är faktiskt inte så stor skillnad mellan oss. Jag är absolut inte bättre än någon annan bara för att jag är kristen. Visst målet är ju att leva ett så osjälviskt och kärleksfullt liv som möjligt men vi misslyckas ständigt. Jag lyckas inte alls leva så som Jesus säger att vi bör göra. Jag försöker bara göra mitt bästa precis som alla andra.
 
Så den egentliga skillnaden är att vi kristna har nåden. Jag vet att hur mycket jag än gör fel i livet så kommer jag få förlåtelse för allting dagen då vi blir dömda för våra gärningar. Jag är skyldig till alla möjliga brott mot Gud, men vet att han kommer skriva av min skuld tack vara min tro på Jesus och att han tog mitt straff.
 • Romarbrevet 10:9-13 "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad." 

 -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

Some pictures from my trip to Gothenburg! Visiting two of my best friends! ❤
 

For some reason most of the new people I meet are surprised when I say that I am a Christian. In high school I was repeatedly told: "But you don't look like a Christian?". Okay, what does a Christian look like then?
 

Sweden is a Christian country on paper but not in reality. Only 5-10% of the population are active Christians. So for many Swedes, Christianity is quite alien. Many people have the impression that it is only old, boring and rigid people who still go to church. Or they have the impression that Christians think they are better than everyone else.

 

So what distinguishes a Christian from a "non-christian"? There is actually that not much difference between us. I'm certainly not better than anyone else just because I am a Christian. Of course the goal is to live an unselfish and loving life, but we fail constantly. I don't live as Jesus says we should do. I just try to do my best just like everyone else.

 

So the real difference is that we Christians have grace. I know that even though I will continue failing until I die, I will be forgiven for everything the day when we are judged for our deeds. I am guilty of all possible crimes against God, but I know that he will write off my debt thanks to my faith in Jesus, and beacuse he already received my punishment.

 • Romans 10:9-13 "that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the Scripture says, “Whoever believes in Him will not be disappointed.” For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him; for “Whoever will call on the name of the Lord will be saved.”

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤

 

The golden rule

 • Matteus 7:12 "Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna." /Jesus
Versen ovan från Matteusevangeliet brukar kallas "den gyllene regeln".
 1. Skulle du vilja att någon stal filmer du hade skapat?
 2. Skulle du vilja att människor gick förbi dig utan att ens se på dig när du satt, kall och ensam, utanför matbutiken för att samla ihop pengar till din familj?
 3. Skulle du vilja att någon skrev just den där kommentaren på bilden du lade upp?
 4. Skulle du vilja att dina barnbarn hjälpte dig med diverse saker om du var gammal och trött?
 5. Skulle du vilja att dina tonåringar hjälpte till i hemmet så att du kunde få lite tid över?
 6. Skulle du vilja att någon annan körde för fort?
 7. Skulle du vilja att din partner tog hand om disken?
 8. Skulle du vilja få en komplimang?
 9. Skulle du vilja gå runt och plocka upp andras skräp?
 10. Skulle du vilja leda barngruppen i kyrkan helt själv, eller vara ensam och servera fika?
 11. Skulle du vilja bli hembjuden till någon om du kände dig ensam?
 12. Skulle du vilja att andra pratade gott om dig?
Om du är kristen så kan du mest troligt den här versen ord för ord. Superbra! Men hur lever du den? Behandlar du andra som du själv vill bli behandlad? Det gör jag inte alltför ofta i alla fall... 
 
Det känns nästan som att jag inte behöver tillägga något mer. Men tänk hur fantastiskt det skulle vara om man ständigt kunde påminna sig om den gyllene regeln och faktiskt börja applicera den! Då kan vi snacka himlen på jorden!
 

Veckans utmaning
 1. Kom på ett sätt att påminna dig själv om den gyllene regeln, kanske skriv en lapp på badrumsspegeln eller sätt den som larm på mobilen.
 2. Börja lev ut den gyllene regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad!

 -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
A random mix of pictures from our trip to the states!
 

 • Matthew 7:12In everything, therefore, treat people the same way you wantthem to treat you, for this is the Law and the Prophets." /Jesus
The verse above is from the Gospel of Matthew and it is called "the golden rule".
 1. Would you like it if someone stole the movies you had created?
 2. Would you like people walking past you without even looking at you when you sat there, cold and alone, outside the grocery store to raise money for your family?
 3. Would you like it if someone wrote that exact comment on the picture you posted?
 4. Would you like it if your grandchildren helped you with various things if you were old and tired?
 5. Would you like it if your teens helped at home so you could get some free time?
 6. Would you like it if someone else was speeding past your house?
 7. Would you like it if your partner took care of the dishes?
 8. Would you like to get a compliment?
 9. Would you like to go around and pick up other people's trash?
 10. Would you like to lead the group of children in the church all by yourself, or be alone and serve coffee?
 11. Would you like to be invited home to someone if you felt alone?
 12. Would you like others saying good things about you behind your back?
If you are a Christian, you probably know this verse word for word. Great! But how do you live it? Do you treat others as you want to be treated? Because I don't too often...

It almost feels like I don't have to add anything more. But imagine how amazing it would be if we could start recalling the golden rule and actually begin to apply it! Then we can talk heaven on earth!
 

Weekly challenge
 1. Come up with a way to remind yourself of the golden rule, perhaps write a note on the bathroom mirror or have it as an alarm on the your phone.
 2. Start living out the golden rule, treat others as you want to be treated!

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


We are losing something

De senaste dagarna har det varit väldigt fint väder här så jag har gått på upptäcktsfärd kring min nya lägenhet. Jag har börjat ta för vana att sätta mig på en parkbänk på något fint ställe och bara vara eller ibland be. Något  jag dock har märkt är att folk tittar lite konstigt på mig, som att de försöker lista ut vad jag håller på med egentligen. Där sitter jag på en bänk och bara tittar ut, utan en mobil i handen eller musik i öronen. Konstig tjej alltså. Normala människor gör visst inte sådant.
 • Psaltaren 62:2 "Bara hos Gud har min själ sin ro,från honom kommer min frälsning."
Jag tror vi har glömt värdet av att bara sitta och vara. Vårt samhälle säger oss att vi ska vara effektiva, jämt. Oavsett om det kommer till jobbet, städning, barnens aktiviteter eller vad som helst. Ju mer man hinner desto mer lyckad är man. Visst, klart att det är toppen att vara effektiv men vi får inte glömma att vi faktiskt måste vila emellanåt också, man kan inte vara effektiv hela tiden.
 • Matteus 11:28-30 "Kom till mig, alla ni som arbetaroch är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt."
För några månader sedan åkte jag på en retreat i två dygn mitt ute i ingenstans. Vi skulle vara helt utan elektronik och inte prata på två dygn. Det var fruktansvärt plågsamt det första dygnet, jag hatade det och ville bara åka hem. Men sen hände något och jag började uppskatta de där tysta promenaderna i skogen, utan en mobil som ständigt pockade på min uppmärksamhet. Jag började höra mer av Gud när jag inte ständigt var distraherad. Vi behöver varva ner ibland och bara andas och vara i Guds närvaro.
 

Veckans utmaning
 • Stäng av mobilen i en timme och gå på en ostörd promenad eller sätt dig ner på något fint ställe. Bara var eller be!

 -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
Some pictures from Josh & Briannas wonderful wedding in Birmingham, AL!

 
The weather has been really nice here the past feew days so I've gone discovering the area around my new apartment. I have begun to just sit down on a park bench in some park and just be, or sometimes pray. Something I've noticed however, is that people give me weird looks, like they are trying to figure out what I'm doing. There I am, just sitting on a bench, without a mobile in my hand, or music in my ears. What a strange girl. Normal people obviously don't do that.
 • Psalm 62:1 My soul finds rest in God alone; my salvation comes from him.”
I think we have forgotten the value of to just sit down and be. Society tells us that we must be effective, all the time. Whether it's going to work, cleaning, children's activities, or whatever. The more you do, the more successful you are. Sure, of course it's great to be effective but we must not forget that we have to rest sometimes too, you can't be effective all the time.
 • Matthew 11:28-30 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.”
A few months ago I went on a retreat for two days in the middle of nowhere. We were supposed to put away all electronics and not speak for two days. It was terribly painful the first days, I hated it and wanted to go home. But then something happened and I began to appreciate those quiet walks in the woods, without a mobile that constantly insisted on my attention. I began to hear more of God when I wasn't constantly distracted. We need to unwind sometimes and just breathe and be in God's presence.
 

Challenge of the week
 • Shut off your phone for one hour and go for a walk somewhere nice or sit down in a nice place. Just be or pray!

 -If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


It was never meant to be easy

Många som inte är kristna har ofta synen att det bara är svaga människor som behöver tro på något, att Gud bara är en slags krycka. Lite sanning ligger det i det eftersom Gud hjälper oss att gå igenom tuffa saker i livet, han finns alltid bredvid och stöttar när vi behöver honom. Men det är inte huvudsyftet med vår tro. Verkligen inte! För många i världen kan det kosta deras liv att vara kristna, det är inte alls säkert och mysigt. Det är inte säkert att Gud kommer ingripa genom något mirakel och rädda deras familj från förföljelse. Men det är därför att detta liv inte är det viktiga, det som verkligen spelar roll är det som kommer efter, när familjen som dött för sin tro får vakna upp hos Gud i livet efter detta!
 • Lukasevangeliet 9:23-26 "Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förloradDen som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen (Jesus) skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet."
Något som faktiskt typ uppmuntrar mig i min tro är att se filmer med ett tydligt "gott" och "ont". För även om det sällan syns fysiskt så är vi faktiskt mitt i ett krig, ett krig över människors liv, onda och goda makter som slåss över varje människas själ.
 • Efesierbrevet 6:10-12 "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna."
Sagan om ringen är ju ett av de tydligaste exemplena. Frodo representerar en kristen, och den fysiska resan han gör motsvarar en kristens livsresa. Sauron är Satan och ringen är i hans våld och är ett medel med vilket han frestar de kristna att överge sin tro. Gandalf liknar Jesus på många sätt, dör från en gammal (mänsklig) kropp och övervinner ondskan för att sedan uppstå i all sin makt. Jag tycker seriöst att detta är inspirerande som kristen, det tydliggör hur viktigt det vi gör är och att vi faktiskt kämpar mot sanna onda makter.

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
 

Many who aren't Christians often hold the view that only weak people need to believe in something, that God only is some kind of crutch. There is some truth in it since God helps us to go through tough things in life, he is always beside and support us when we need him. But that is not the main purpose of our faith. Absolutely not! For many people in the world, it could cost their lives to be a Christian, it is not at all safe and cozy. It is never certain that God will intervene by some miracle and save their family from persecution. But that is because this life is not important, what really matters is what comes after, when the family who died for their faith wake up with God in the next life!
 • Luke 9:23-26 "And he said to all, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels."
Something that actually kind encourages me in my faith is to watch movies with a clear "good" and "evil". For although it is rarely seen physically, we are actually in the middle of a war, a war over human life, the good and evil forces fighting over every human soul.
 • Ephesians 6:10-12 "Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places."
Lord of the Rings is of course one of the most obvious examples. Frodo represents a Christian, and the physical journey he makes correspond to a Christian's life journey. Sauron is Satan and the ring is his power and is a means by which he tempts Christians to abandon their faith. Gandalf resembles Jesus in many ways, dies from an old (human) body and overcomes evil and then resurrects in all his power. I seriously think that this is inspiring as a Christian, it makes clear how important what we do is and that we are actually fighting against real evil powers.

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


Forever until the end

Många jag möter har en ganska pessimistisk syn på äktenskapet. Oftast för att de själva gått igenom en skilsmässa eller för att någon i deras närhet har gjort det. När de får veta att jag gifte mig vid 21 och tror på ett livslångt äktenskap får jag ofta en min till svar som säger något i stil med "Vad gulligt, men du är ung och naiv. Vänta bara så ska du se att jag har rätt". Det är sällan folk säger det rakt ut men det är tillräckligt tydligt vad de tänker ändå. Och visst, jag har ingen aning om vad jag och Daniel kommer behöva gå igenom i vårt äktenskap men det spelar ingen roll, för vi har gjort vårt val. Jag säger som min far alltid har gjort "Skilsmässa är inte ens ett alternativ". Han har för övrigt varit gift med min mor i över 30 år.
 
Jag har faktiskt lovat inför Gud och människor att jag ska älska Daniel tills döden skiljer oss åt, i nöd OCH lust. Jag vet inte vilken slags "nöd" som kommer drabba oss, men jag har bestämt mig. För kärlek är trots allt ofta ett aktivt val och inte bara en känsla.
 • Markusevangeliet 10:7-9 "Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru,och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt."
Jag och Daniel har haft snart 5 fantastiska år tillsammans och hittils har kärleken rullat på ganska naturligt. Men jag tänker inte slappna av för det. Jag studerar honom fortfarande för att lära mig mer, mer om hur jag kan älska honom. Och tro mig, jag lär mig nya saker hela tiden. En annan sak jag ofta håller ögonen öppna för är små sprickor i vår relation, saker som kan kan växa och bli klyftor av emotionellt avstånd. Det gäller att hitta sådant och fixa det så fort som möjligt innan det får en chans att växa!
 
Tron på evig kärlek är en bristvara i vårt samhälle, men det betyder inte att den inte finns. Den har inte försvunnit utav sig självt utan det är upp till oss att skapa den. Att varje dag välja att älska även om man inte känner för det.
 
Kalla mig naiv om du vill, men hellre det än utan tro på och kämparglöd för ett livslångt äktenskap fullt av kärlek och lycka.
 

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

Foto: Mikael Frisk

 Many people I meet have a rather pessimistic view of marriage. Often because they themselves have gone through a divorce or because someone close to them have. When they find out that I got married at 21 and believe in a lifelong marriage, I often get a look that says something like, "That's cute, but you're young and naive. Just wait and you will see that I am right". They don't say it outloud but it is still clear enough what they think. And yes, I have no idea what Daniel and I will have to go through in our marriage but it doesn't matter, because we have made our choice. I'll put it like my father always does "Divorce is not even an option." He has been married to my mother for over 30 years.

I have vowed before God and people that I will love Daniel until death do us part, in sickness AND in health. In swedish we say in "distress" and "pleasure". I do not know what kind of "distress" we'll have to experience, but I've made up my mind. Because love is, after all, often an active choice and not just a feeling.
 • Mark 10:7-9 "Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife,and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh.What therefore God has joined together, let not man separate."
Daniel and I have had almost five fantastic years together and so far love has been present quite naturally. But I'm not going to relax because of that. I still study him to learn more about how I can love him. And believe me, I learn new things all the time. Another thing I often keep my eyes open for are small cracks in our relationship, things that can grow and become gaps of emotional distance. You need to find that and fix it as soon as possible before it gets a chance to grow!
 
The belief in eternal love is a rare commodity in our society, but that doesn't mean that it doesn't exist. It hasn't disappeared out of itself, but it is up to us to create it. To every day choose to love even if you don't feel like it.

Call me naive if you want, but it's better than not believing in and fighting for a lifelong marriage full of love and happiness.
 

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


You want to serve God? Well..

Det är så lätt att engagera sig i kyrkan eller kristna sammanhang av fel anledningar och av egen kraft. Det finns en anledning till att det är så många, speciellt anställda, som blir utbrända i kyrkan. De försöker göra Guds verk av egen kraft och kompromissar tiden med Gud för att de har så mycket annat viktigt att göra. Jag talar av egen erfarenhet då jag själv arbetat inom kyrkan.
 • Matteusevangeliet 14:23 "Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll, var han ensam där."
 • Lukasevangeliet 5:15-16 "Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar.Men han drog sig ofta undan till öde trakter och bad."
Om det var någon som insåg vikten av tid med Gud så var det Jesus själv. Nöden var ständigt över honom och tusentals desperata människor sökte upp honom för att bli helade eller få hjälp. Men han prioriterade tiden med Gud framför att hjälpa dem i nöd, just för att få kraften att hjälpa troligen. Jag tror att detta är en sjukt viktig detalj som vi ofta läser förbi lite väl snabbt. Jesus var omringad av stora skaror som sökte honom för hjälp MEN han drog sig OFTA undan för att vara själv och be. Om Guds egen son behövde göra detta hur mycket mer borde inte vi behöva det?
 
Prestera inte utifrån din egen kraft utan från kraften Gud ger dig under bön!
 

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤ 


It is so easy to get involved in church for the wrong reasons and by our own efforts. There is a reason that there are so many, especially employees, who get burnt out in the church. They try to do the work of God by their own efforts and compromises time with God because they have so much to do. I speak from personal experience Since I've been working in church myself.
 • Matthew 14:23 "And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone."
 • Luke 5:15-16 "The news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed."
If it was someone that realized the importance of time with God, it was Jesus himself. Neediness was constantly upon him and thousands of desperate people sought him out to be healed or get help. But he prioritized time with God in front of those in need, probably to receive the power to help them. I think this is a very important detail that we easily read past a little too fast. Jesus was surrounded by multitudes who sought him for help BUT he OFTEN withdrew to be by himself and pray. If God's own son had to do this how much more shouldn't we need it?
 
Do not do things for God by your own power but by the power God gives you in prayer!
 

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


What it can be like

 • Matteusevangeliet 18:19-20 "Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."
Nu i veckan var jag nere i Uppsala för studier. Hade sjukt mycket bra och trevliga samtal med mina kompisar och ett av dem slutade med att vi gick och bad för varandra och sjöng lovsång. Bara sådär, helt random. Det hör inte till min vardag men jag hängde på. Och det var toppen!
 
Det får mig att tänka på de första kristna, som inte ens hade någon fysisk kyrka, de var kyrkan, och de träffades hemma hos varandra för att be och sjunga. Det är ju så det ska vara! Det behöver inte bara vara i kyrkan man ber och sjunger offentligt! Jag tycker att detta är något vi borde bli bättre på. Är något jobbigt? Då kan vi be tillsammans! Är vi tacksamma eller bara har lust kan vi sjunga lovsång. Kanske läsa ett Bibelord när man bjuder på middag. Ja vad som helst! Poängen är det blir mer naturligt ju mer vi gör det!
 
Jag tycker det är dags att vi bjuder in Gud till våra hem och in i vår gemenskap! Han behöver inte stanna i kyrkan bara för att vi lämnar byggnaden!
 

Veckans utmaning
Be, läs Bibeln och sjung (eller lyssna på) lovsång med dina vänner och din familj!

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 Happy birthday to my BFF Sara, who turns 23 today! This picture may be very old but I love it, and you! 

 • Matthew 18:19-20 “Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven.For where two or three gather in my name, there am I with them."
This week I was down in Uppsala to study. I had a lot of very good and pleasant conversations with my friends and one of them ended up with us going away to pray for each other and worship. Just like that, completely random. It usually don't do this but I went with them. And it was great!

It makes me think of the first Christians, who didn't even have a physical church. They were the church, and they met at each others homes to pray and worship. That's the way it should be! It doesn't have to stay in the church! I think this is something we should be better at. Is someone feeling down? Then we can pray together! If we are grateful or just feel like it then we can sing songs of praise. Maybe read a Bible verse, when you invite someone over for dinner. Well anything! The point is that it will become more natural the more we do it!

I think it's time that we invite God into our homes and into our group of friends! He doesn't have to stay in the church just because we leave the building!
 

Challenge of the week
Pray, read the word och sing (or listen to) worship with your friends and family!

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


Happy new year!

 • Jakobsbrevet 4:8 "När ni närmar er Gud, närmar Gud sig er. Tvätta av er allt ont, ni syndare, och låt ert inre fyllas av Guds renhet, alla ni som tvivlar."
Gott nytt år på er! Hoppas ni har haft en bra julafton och nyårsafton!
 
Idag ska ni faktiskt få ett väldigt kort "inlägg" som start på det nya året. Eller det är egentligen bara två frågor med lite reflektion.
 1. År du nöjd med ditt liv som det ser ut idag?
 2. Är du nöjd med din gudsrelation som den ser ut idag?
Om du svarade nej på någon av dessa frågor så finns det bara två saker du kan göra.
Alternativ 1: Du gör inget åt det och fortsätter som du alltid har gjort. Fokuserar på den fem veckor långa semestern för att ta dig igenom de andra 47 veckorna av året, eller släpar dig till söndagsgudstjänsten av dåligt samvete eller för att få lite gott fika och god gemenskap.
Alternativ 2: Gör något åt det! Ta tag i ditt liv och din tro! Det är inget som kommer bli bättre med tiden eller fixa sig självt, det är helt upp till dig hur du vill att ditt liv ska se ut! Jag säger absolut inte att det är lätt, men det är genomförbart! Vill du komma närmare Gud så sök dig närmare honom! Är du inte tillfredsställd med ditt jobb så sök dig vidare. Är du less på att jobba heltid? Skaffa dig billigare vanor och leta efter alternativ om du inte får jobba mindre på ditt nuvarande jobb.
 
Reflektera över om det är något som du brukar beklaga dig över. Sluta klaga över det och bestäm dig för att vara nöjd eller gör något åt det!
 
Lycka till!

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤


 • James 4:8 "Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded."
Happy New Year! Hope you had a wonderful Christmas and New Year's Eve!
 
Today I'm gonna give you a rather short blog post as the start of the new year. Or it's actually a couple of questions with some reflection.
 1. Are you happy with your life as it is today?
 2. Are you satisfied with your relationship with God as it looks today?
If you answered no to any of these questions then there is really only two things you can do.
Option 1: You don't do anything about it and continue as you have always done. Focusing on the summer vacation to get through the other 50-ish weeks of the year, or go to the Sunday service out of bad conscience or to get some good coffee and fellowship.
Option 2: Do something about it! Take hold of your life and your faith! It won't get better with time or the fix itself, it is entirely up to you how you want your life to be! I'm not saying that it will be easy, but it is doable! Do you want to get closer to God, move closer to him! If you aren't satisfied with your job then look for another. Are you tired of working full time? Get yourself cheaper habits and look for alternatives if you don't have the option to work less hours at your current workplace.
 
Reflect on whether there is something that you have been complaining about. Stop complaining about it and decide to be happy with it or do something to change it!
 
Good luck!
 

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤


About me!

Min profilbild

Julia Linnea

RSS 2.0