"But I never knew you"

HI GUYS! Ja, jag är äntligen tillbaka på bloggen!
Anledningen till att jag inte skrivit något förrän nu är för att jag fick problem i min arm pga studierna (ja, på riktigt ...), men det är äntligen bättre och nu vill jag verkligen skriva ett inlägg till er!


 

  • Matteusevangeliet 7:21-23 "Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare."

Så... detta är ju inte riktigt vad man vill höra från Jesus när man äntligen står inför honom och tänker att man ska få gå in i hans härlighet...
Jag har alltid tyckt att det här är en av de läskigaste sakerna som någonsin sagts av Jesus. Eftersom dessa människor uppenbarligen trodde att de hade gjort bra ifrån sig och förtjänade en plats i himlen för alla goda saker de hade gjort. Men återigen, så handlar inte frälsningen om gärningar. Ja, vi är kallade att göra gott, men det kan aldrig rädda oss. Endast Guds nåd kan, och det är något vi bara kan ta emot och aldrig förtjäna.
 
Jag har tänkt mycket på den här bibelversen och jag har alltid tänkt att "Känner jag verkligen Jesus ...?", med känslan av att jag inte gör det. Men jag insåg äntligen något för ett tag sedan: Det står inte: "Du kände aldrig mig", utan det står "Jag har aldrig känt er". Och jag tror att det är en ENORM skillnad! För hur kan Jesus känna mig? Genom att jag gör mig tillgänglig för honom och umgås med honom! Det är så lätt! Om jag låter honom lära känna mig, så kommer han.

 

Men du måste se den andra delen av det han säger också: "... men den som gör det kommer av min Fader i himlen.". Gud hatar hycklare och låter sig inte luras. Han känner till våra hjärtan och vad som finns inuti är det som verkligen spelar roll. Det handlar inte om vår framgång (om vi får folk frälsta etc), utan om våra försök. Vill vi verkligen försöka att inte synda? Vill vi verkligen försöka älska dem vi inte känner för att älska? Vill vi verkligen komma närmare Gud? (Tro mig, jag är lika mycket utmanad som du är av vad jag skriver).


Veckans utmaning:

  • Spendera tid med Jesus!! (Alltid en nyckel!)
  • Gör Guds vilja! (Bibeln är en utmärkt manual!)

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤


 

Some pictures from Stefan's birthday!

 Elin & Stefan!
 

 HI GUYS! Yes, I am finally back on the BLOG!
The reason I haven't been posting anything until now because I got this problem in my arm from all the studying (yes, for real...), but it is finally better and I really want to write a post for you guys!
  • Matthew 7:21-23 "Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you workers of lawlessness.’"
So... this is not really what you want to hear from Jesus when you are finally standing in front of him and thinking that you are going to enter into his glory...
I have always thought that this is one of the most scariest things spoken by Jesus. Because these people obviously thought that they had done well and deserved a spot in heaven for all the good things they had done. But once again, salvation is NOT about works. Yes, we are called to do good, but that can never save us. Only God's grace can, and that is something we can only receive and never deserve.
 
I have thought a lot about this Bible verse and I have always been thinking that "Do I really know Jesus...?", feeling that I don't. But I finally realized something a while ago: It doesn't say: "You never knew me" but it says "I never knew you". And I think that it is a HUGE difference! Because how can Jesus know me? By me making myself available to him and spend time with him! It is that easy! If I allow him to know me, he will.
 
But you also need to see the other part of what he says as well: "...but the one who does the will of my Father who is in heaven.". God hates hypocrites and will not be fooled. He knows our hearts and what's in there is what really matters. It is not about our success (if we get people saved etc), but about our attempts. Do we really try to not sin? Do we really try to love those we don't feel like loving? Do we really want to get closer to God? (Believe me, I'm as much challenged as you are by what I am writing). 
 

Challenge of the week:
  • Spend time with Jesus! (Always key!!)
  • Do the will of God! (The Bible is a great handbook!)

 -If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤