Forgive


Prolog:
Förra söndagen så blev jag "doored". Jag cyklade längs vägen på en cykelfil med bilar parkerade till vänster om mig. Daniel cyklade som vanligt nära bilarna, men jag höll avstånd till vänster ifall att någon skulle slänga upp sin dörr framför mig. Gissa vad som hände... Från absolut ingenstans flög en bildörr upp (som uppenbarligen var MYCKET större än jag trodde) och jag cyklade rätt in i den, flög av cykeln och landade mitt i vägen. Mirakulöst nog utan skador. Killen hjälpte mig upp och kollade så att jag var oskadd. Jag var helt ok, bara lite shockad, men cykeln var trasig så Daniel frågade om de hade försäkring så vi kunde få cykeln fixad. Killen och hans flickvän började svära och skrika att allt var mitt fel och att det var jag som skulle betala för repan på hans bil. Daniel blev arg och jag upprörd och till slut insåg vi att det var lönlöst, de vägrade erkänna att de hade gjort något fel. Jag var mest i shock och tänkte inte mer över saken, men Daniel gick och bad om ursäkt för att han blivit så arg.
På kvällen, när shocken hade lagt sig, så kokade jag dock av ilska. Jag gillar inte orättvisor och speciellt inte när det berör mig. Jag har aldrig blivit så illa bemött i hela mitt liv och trodde inte ens främmande människor kunde bete sig så illa. Det blev inte bättre av att vi kollade upp lagarna och fattade att om vi tagit det till polisen så skulle de behövt böta ganska mycket pengar och betala skadestånd till mig. Ännu sämre blev det när vi fick veta hur dyrt det skulle bli att fixa cykeln.
Så, varför skulle jag förlåta honom?
  • Matteusevangeliet 6:14-15 "För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser."
Jag ska förlåta för att jag har blivit förlåten. Jesus har förlåtit varenda fel jag har gjort och kommer att göra i mitt liv och trots att jag inte förtjänar någonting så har han gett mig evigt liv!
 
Jag har aldrig i hela mitt liv behövt förlåta en människa jag inte velat förlåta förut så detta är helt nytt för mig. Det är mycket svårare än jag trodde att det skulle vara, och då är detta inte ens någon stor grej. Jag trodde väl att det bara var att bestämma sig för att förlåta någon så skulle det vara över sen. Men jag hade fel...
  • Lukasevangeliet 6:30 "Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka."
Jesus säger att vi inte ens ska kräva något tillbaka om det blir stulet från oss. Den här killen stal inte ens något, det var en olycka. Inget i den här världen tillhör mig ändå, det är givet från Gud. Vi kom till den här världen utan något och vi lämnar den här världen utan något. Allt tillhör Gud och vad jag har är givet åt mig för en tid, för att förvalta på bästa sätt.

Veckans utmaning:
  • Håller du tillbaka förlåtelse mot någon som gjort dig illa? Ta tag i det och förlåt personen, även om du inte känner för det!

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤
 

Prologue:
Last Sunday, I was "doored". I rode along the road on a bike lane with cars parked to the left of me. Daniel rode as usual close to the cars, but I kept the distance to the left in case anyone would throw up his door in front of me. Guess what happened ... From absolutely nowhere a car door flew up (which apparently was much bigger than I thought) and I rode right into it, flew off the bike and landed in the middle of the road. Miraculously, without getting hurt. The guy helped me up and checked that I was unhurt. I was quite ok, just a little shocked, but the bike was broken so Daniel asked if they had insurance so we could get the bike fixed. The guy and his girlfriend started swearing and shouting that everything was my fault and that it was I who sohuld pay for the scratch on his car. Daniel became angry and I upset and I finally realized that it was pointless, they refused to admit that they had done something wrong. I was mostly in shock and thought no more about the matter, but Daniel went and apologized because he had been so angry.
In the evening, when the shock had subsided, I was boiling with anger. I do not like injustice, and especially not when it affects me. I have never been so badly treated in my entire life and did not even think that strangers could behave so badly. Things did not get better when we looked up the laws and realized that if we had taken it to the police, they would have had to fine a lot of money and pay damages to me. It became even worse when we found out how expensive it would be to fix the bike.

 
So, why should I forgive him?
  • Matthew 6:14-15 "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses."
I will forgive because I have been forgiven. Jesus has forgiven every wrong I have done and will do in my life and even though I do not deserve anything, he has given me eternal life!

I have never in my life had to forgive a person I did not want to forgive before so this is all new to me. It is a lot harder than I thought it would be, and then this is not even a big deal. I thought that it was only to decide to forgive someone and it would be over. But I was wrong ...
  • Luke 6:30 "Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back."
Jesus says that we shall not even demand anything back if it is stolen from us. This guy didn't even steal anything, it was an accident. Nothing in this world belongs to me anyway, it is given from God. We came into this world without anything and we leave this world without anything. Everything belongs to God and what I have is given to me for a time, to manage the best I can.
 

Challenge of the week:
  • Are you witholding forgiveness towards someone who has hurt you? Deal with it and forgive, even if you don't fell like it!

 -If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤