Lay down your life!

  • 1 Johannesbrevet 3:16-18 "Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning."
  • Lukas 12:33-34 "Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara."
  • Johannesevangeliet 15:13 "Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner."
Den gångna veckan har vi studerat genom Johannesevangeliet, som visade sig bli min favoritbok i Bibeln hittills! För man får se så mycket av Jesus i den!
 
Något som verkligen har utmanat mig är Johannes 15:13: "Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner".Jag gjorde lite studier på denna del och det grekiska ordet för "liv" betyder också "jag" och "vilja". Vi är kallade till, precis som Jesus gjorde, lägga ner vårt jag och vilja och se till andras bästa. Ärligt talat, jag är verkligen kass på detta. Jag antar att jag är van att få min vilja igenom (jag kan vara ganska manipulativ och envis) och jag gillar att få min vilja igenom, det känns ju bra. Men det är sååå själviskt, och jag är less på att vara självisk! Om Gud själv kunde dö för min skull, så kan jag väl åtminstone göra mitt bästa för att lägga ner min egen vilja för andra.
 
Kan ni föreställa er hur världen skulle se ut om alla tjänade andra i stället för sig själva? Jag tror det skulle vara toppen! Men låt oss vara realistiaska och börja med oss själva. Hur skulle din familjesituation se ut, om du tjänade dem, din arbetsplats, skola etc?
 

Veckans utmaning:
  1. Tjäna andra istället för dig själv!
  2. Läs Johannes evangelium! Och jag utmanar dig att läsa den långsamt och verkligen ta in allt!

 Blue Mountains with Daniel and his brother Jonatan

  • 1 John 3:16-18 "By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth."
  • Luke 12:33-34 "Sell your possessions, and give to the needy. Provide yourselves with moneybags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, there will your heart be also."
  • John 15:13 "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends."
This past week, we have been studying through John, which turned out to be my favorite book in the Bible so far! You get to see so much of Jesus in it!
 
Something that has really challenged me is John 3:16-18 "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." I did some study on this part and the Greek word for "life" also means "self" and "will". We are called to, just like Jesus did, lay down our self and will and look to the good of others. Honestly, I am really bad at this. I guess that I'm used to get my will through (I can be quite manipulative and stubborn) and I like getting my will through, it feels good. But it is sooo selfish, and I'm tired of being selfish! If God himself could die for my sake, I should at least do my best to lay down my own will for others.
 
Could you imagine what the world would look like if everyone served others instead of themselves? I think it would be awesome! But let's be real and start with ourselves. What would your family situation look like if you served them, your workplace, school etc?
 

Challenge of the week:
  1. Serve others insted of yourself!
  2. Read the gospel of John! And I dare you to read it slowly and really take it all in!


We know love by this, that He laid down His life for us; and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods, and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. - See more at: http://bible.knowing-jesus.com/topics/Generosity,-Human#sthash.vbZ83obq.dpuf
We know love by this, that He laid down His life for us; and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods, and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. - See more at: http://bible.knowing-jesus.com/topics/Generosity,-Human#sthash.vbZ83obq.dpuf
1 John 3:16-18

We know love by this, that He laid down His life for us; and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods, and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth.

- See more at: http://bible.knowing-jesus.com/topics/Generosity,-Human#sthash.vbZ83obq.dpuf
1 John 3:16-18

We know love by this, that He laid down His life for us; and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods, and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth.

- See more at: http://bible.knowing-jesus.com/topics/Generosity,-Human#sthash.vbZ83obq.dpuf
#1 - - Anonym:

Bra skrivet och bra utmaning!

Svar: Tack Sara! :)
Julia Linnea

#2 - - Anonym:

//Sara!

Svar:
Julia Linnea