Love God, love others

I mitt senaste inlägg så var veckans utmaning att älska Gud och att älska andra. Jag kände att jag ville ta upp den frågan lite mer den här veckan!
 
Ä L S K A  G U D:
  • 1 Joh 5:3 "Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga."
Ibland kan Gud kännas avlägsen i våra liv, och det kan ofta kännas som det är svårt att älska någon som du inte kan se eller röra. Men kärleken är mycket mer än bara en känsla - sann kärlek visas genom handling. Jag kan säga att jag älskar Daniel, men om jag aldrig kysser honom, diskar, uppmuntrar honom etc. så skulle han inte känna sig älskad alls. ett bevis på vår kärlek till Gud visas lättast genom handling, att lyda hans bud!
 
Ä L S K A  A N D R A:
  • Johannes 15:12-13 "Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner."
  • 1 Joh 4:7-8 "Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek."
  • Lukas 6:32 "Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? Även syndare älskar dem som visar dem kärlek."

Vi är kallade att älska alla, och särskilt de som vi inte tror förtjänar att bli älskade, eftersom Gud älskade oss först, även om vi aldrig förtjänat hans kärlek! Vi är kallade att älska vår familj, vänner, fiender, tiggare, ISIS-soldater, oförskämda tonåringar, drog-missbrukare, ja, ALLA.
 
Hur gör du för att älska alla? Älskar du tiggaren på gatan genom att gå förbi honom, fokuserande på något långt borta. Lukas 6:30 "Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka." Älskar du dina föräldrar genom att ignorera dem? Ring dem. Älskar du ISIS-soldater genom att hata vad de gör? Be för dem. Älskar du en 15-årig tjej, klädd som en hora genom att förakta hennes utseende? Prata med henne.
 
Jag vill utmana dig (och mig) att vara avsiktligt med ditt liv och att leva ut villkorslös kärlek. Det är lätt att älska dem som älskar dig, men pressa dig själv att göra vad Jesus gjorde för dig - älska dem som inte förtjänar det.

"Mörker kan inte driva ut mörker;
endast ljus kan göra det.
Hat kan inte driva ut hat;
bara kärlek kan göra det."
 Martin Luther King, Jr.
 

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤
 
 

In my last update my weekly challenge was for you to love God and to love others. I felt I wanted to touch on that a little more this week!
 
L O V E  G O D :
  • 1 John 5:3 "For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome."
Sometimes, God can feel kind of distant in our lives, and it can often feel like it's hard to love someone you can't see or touch. But love is way more than just a feeling - true love is shown by actions. I can say that I love Daniel, but if I never kiss him, do the dishes, encourage him etc. he will not feel loved at all. So a proof of our love for God is best shown by actions, obeying his commandments!
 
L O V E  O T H E R S :
  • John 15:12-13 "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend."
  • 1 John 4:7-8 "Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love."
  • Luke 6:32 "If you love only those who love you, why should you get credit for that? Even sinners love those who love them!"
We are called to love everyone, and especially those who we don't think deserves to be loved. Because God loved us first, even though we never deserved his love! We are called to love our family friends, enemies, beggars, ISIS-soldiers, the rude teenager, the drug-addict, well, EVERYONE
 
How do you love everyone? Do you love the beggar on the street by walking past him, fixing your eyes on something far away. Luke 6:30 "Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back." Do you love your parents by ignoring them? Call them. Do you love the ISIS-soldiers by hating what they do? Pray for them. Do you love the 15-year-old girl dressed like a whore by despising her looks? Talk to her.
 
I want to challenge you (and myself) to be intentional with your life and walk in unconditional love. It is easy to love those who love you, but push yourself to do what Jesus did for you - love those who don't deserve it.

"Darkness cannot drive out darkness;
only light can do that.
Hate cannot drive out hate;
only love can do that."
 
Martin Luther King Jr.
 
 
-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤
#1 - - sara:

BRA!