Forever until the end

Många jag möter har en ganska pessimistisk syn på äktenskapet. Oftast för att de själva gått igenom en skilsmässa eller för att någon i deras närhet har gjort det. När de får veta att jag gifte mig vid 21 och tror på ett livslångt äktenskap får jag ofta en min till svar som säger något i stil med "Vad gulligt, men du är ung och naiv. Vänta bara så ska du se att jag har rätt". Det är sällan folk säger det rakt ut men det är tillräckligt tydligt vad de tänker ändå. Och visst, jag har ingen aning om vad jag och Daniel kommer behöva gå igenom i vårt äktenskap men det spelar ingen roll, för vi har gjort vårt val. Jag säger som min far alltid har gjort "Skilsmässa är inte ens ett alternativ". Han har för övrigt varit gift med min mor i över 30 år.
 
Jag har faktiskt lovat inför Gud och människor att jag ska älska Daniel tills döden skiljer oss åt, i nöd OCH lust. Jag vet inte vilken slags "nöd" som kommer drabba oss, men jag har bestämt mig. För kärlek är trots allt ofta ett aktivt val och inte bara en känsla.
  • Markusevangeliet 10:7-9 "Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru,och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt."
Jag och Daniel har haft snart 5 fantastiska år tillsammans och hittils har kärleken rullat på ganska naturligt. Men jag tänker inte slappna av för det. Jag studerar honom fortfarande för att lära mig mer, mer om hur jag kan älska honom. Och tro mig, jag lär mig nya saker hela tiden. En annan sak jag ofta håller ögonen öppna för är små sprickor i vår relation, saker som kan kan växa och bli klyftor av emotionellt avstånd. Det gäller att hitta sådant och fixa det så fort som möjligt innan det får en chans att växa!
 
Tron på evig kärlek är en bristvara i vårt samhälle, men det betyder inte att den inte finns. Den har inte försvunnit utav sig självt utan det är upp till oss att skapa den. Att varje dag välja att älska även om man inte känner för det.
 
Kalla mig naiv om du vill, men hellre det än utan tro på och kämparglöd för ett livslångt äktenskap fullt av kärlek och lycka.
 

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

Foto: Mikael Frisk

 Many people I meet have a rather pessimistic view of marriage. Often because they themselves have gone through a divorce or because someone close to them have. When they find out that I got married at 21 and believe in a lifelong marriage, I often get a look that says something like, "That's cute, but you're young and naive. Just wait and you will see that I am right". They don't say it outloud but it is still clear enough what they think. And yes, I have no idea what Daniel and I will have to go through in our marriage but it doesn't matter, because we have made our choice. I'll put it like my father always does "Divorce is not even an option." He has been married to my mother for over 30 years.

I have vowed before God and people that I will love Daniel until death do us part, in sickness AND in health. In swedish we say in "distress" and "pleasure". I do not know what kind of "distress" we'll have to experience, but I've made up my mind. Because love is, after all, often an active choice and not just a feeling.
  • Mark 10:7-9 "Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife,and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh.What therefore God has joined together, let not man separate."
Daniel and I have had almost five fantastic years together and so far love has been present quite naturally. But I'm not going to relax because of that. I still study him to learn more about how I can love him. And believe me, I learn new things all the time. Another thing I often keep my eyes open for are small cracks in our relationship, things that can grow and become gaps of emotional distance. You need to find that and fix it as soon as possible before it gets a chance to grow!
 
The belief in eternal love is a rare commodity in our society, but that doesn't mean that it doesn't exist. It hasn't disappeared out of itself, but it is up to us to create it. To every day choose to love even if you don't feel like it.

Call me naive if you want, but it's better than not believing in and fighting for a lifelong marriage full of love and happiness.
 

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤

#1 - - Sarah:

Fin bild :)

Svar: Tack Sarah! :)
Julia Linnea

#2 - - Lovisa:

Jag tror också på ett livslångt äktenskap! Annars är man ju lite dum som gifter sig :) Din blogg är till stor hjälp för mig! Tack.
Jag har lite frågor, kan jag få din email?

Svar: Vad kul att höra Lovisa!Självklart! Min mail är julia.linnea@yahoo.com :)
Kram Julia
Julia Linnea