Those who love God

  • Romarbrevet 8:28 "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut."
Den senaste tiden är det flera saker jag har bett om som har löst sig på bästa möjliga sätt, vilket har fått mig att tänka på den här versen. Det är så fruktansvärt skönt att veta att jag har en Gud som lyssnar på mig och bryr sig om mig. Som faktiskt svarar på bön. För svarar på bön gör han alltid, även om det kanske inte är när eller på det sätt som vi tänkt oss. Svaret kan dessutom vara ett nej och inte ett ja alla gånger heller. För Gud har ett perspektiv som vi inte har, han kan se alla möjliga konsekvenser i framtiden och vet vårt bästa.
 
Det är ju lätt att tolka bibelversen ovan som att "Den som älskar Gud får allt han/hon ber om" eller "får alltid sin vilja fram", men det är absolut inte vad det betyder. Vi kan inte manipulera Gud till att ge oss det som vi tror eller tycker är det bästa för oss. Det betyder inte heller att vi är skyddade från allt ont och hemskt som finns i världen. Vi kommer fortfarande stöta på olycka även om vi tillhör Gud.
 
Låt säga att du förlorar någon som står dig nära, vilket är en fruktansvärd upplevelse. Det är ju absolut inte gott i sig själv men "för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa" - Gud vänder det onda till något gott! Vi vet aldrig hur han kommer göra det, men det gör han om vi tillåter honom.
 
Så detta är ett löfte att vila i när vi har det tufft, att veta att om vi älskar Gud så kommer det alltid vända till det bättre!


  • Romans 8:28 "And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose."
Recently, there have been several things I have prayed for that have been resolved in the best possible way, which made me think of this verse. It's just so amazing to know that I have a God who really listens to me and cares about me. Who actually answers prayer. For he always answer them, even if it might not be at the time or in the way we imagined. The answer may be a no at times too. For God has a perspective that we don't have, he can see all possible consequences in the future and knows our best.
 
It's easy to interpret the Bible verse above that "God gives all things they ask for to those who love him" or "God grants them to always get their way," but that is not what it means. We can not manipulate God to give us what we believe or think is the best for us. Nor does it mean that we are protected from all evil and horrible things in the world. We will still encounter misfortune even if we belong to God.
 
Let's say you lose someone that close to you, which is a terrible experience. It's certainly not good in itself, but "God causes all things to work together for good to those who love God" - God turns evil into something good! We never know how he will do it, but he will if we allow him to.
 
So this is a promise to rest in when it's hard, knowing that if we love God, it will always turn for the better!