This thing about alcohol

 
Jag känner bara att jag måste ta upp det här med alkohol, en gång för alla!
 
Jag är uppvuxen med en väldigt restriktiv syn på alkohol och har alltid trott att det är så bland alla kristna. Jag har dock de senaste åren insett att så är ju inte alls fallet! Anledningen till att jag blivit uppfostrad just så är för att Pingströrelsen har jobbat mycket med alkolister och då tagit avstånd från alkohol för att underlätta för de som missbrukat. Aha!
 
Bibeln framhäver alkohol (vin) på ett relativt neutralt sätt, som en naturlig del i måltider osv. Jesus första mirakel var trots allt att förvandla vatten till vin på ett bröllop.
Samtidigt varnar Bibeln för fylleri flera gånger och konsekvenser av detta.
  • Efesierbrevet 5:18 "Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden."
Vi krisna är också kallade till att hjälpa varandra och inte föra någon annan på fall (tex att få någon att dricka som egentligen ser det som fel).
  • Romarbrevet 14:21 "Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av."
Alkohol i sig självt är ingen synd, men om du blir full kan du göra saker du inte skulle gjort annars, kanske säga eller göra dumma saker etc, vilket kan resultera i synd.
 
Slutsats: Det är okej dricka alkohol med måtta som kristen, men välj ditt umgänge med förnuft och se till att du aldrig sätter press på någon annan att dricka, eller ens dricker tillsammans med någon som kanske får dåligt samvete gentemot Gud för det.
 
Angående nikotin så talar aldrig Bibeln om det, det är helt enkelt bara ohälsosamt. Bibeln har dock en negativ syn på att "vara slav" under någonting, att vara beroende av något. I samhället idag är dock vissa beroenden mer accepterade än andra. Kaffe, någon? Eller varför inte lite kemiska ämnen och massor av socker? (Godis alltså)...
 


 
I just feel that I have to talk about this thing about alcohol once and for all!


I grew up with a very restrictive view of alcohol and have always thought that it is like that among all Christians. However, in recent years, I realized that is not the case at all! The reason I have been raised like that is because the Pentecostal movement in Sweden has worked a lot with alcoholics and because of that disctanced itself from alcohol to make it easier for those who once abused it. Aha!

The Bible talks about alcohol (wine) in a relatively neutral way, as a natural part of meals, etc. Jesus' first miracle was also turning water into wine at a wedding.

At the same time, the Bible warns us of drunkenness several times and the consequences of it.

  • Ephesians 5:18 "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit,"

We Christians are also called to help each other and not bring someone else to a fall (get someone to drink who actually think it's wrong).

  • Romans 14:21 "It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble."

Alcohol in itself is no sin, but if you get drunk you can do things you wouldn't do otherwise, maybe say or do stupid things etc, which can result in sin.

Conclusion: It's okay to drink alcohol with moderation as a Christian, but choose your company with reason and make sure you never put pressure on someone else to drink, or even drink with someone who may get bad conscience towards God for it.

Regarding nicotine, the Bible never speaks of it, it is simply just unhealthy. However, the Bible has a negative view of being "slave" under something, to be addicted to something. In society today, however, some addictions are more accepted than others. Coffee, anyone? Or why not some chemical substances and plenty of sugar? (Candy, that is)...

#1 - - Jesus, Nepal & tankar från min vardag:

Bra poänger! Härlig blogg du har!