My most important post ever if you aren't a Christian.

(English translation below the pictures)
 
Om det är något som faktiskt gör mig sjukt ledsen så är det när människor avfärdar kristendom, eller religion generellt, som dumhet. Jag är uppvuxen i ett land som är väldigt sekulariserat och har fått stå ut med en del kommentarer som kristen. Till och med från lärare, framförallt lärare som tror stenhårt på evolutionen och som kastar ur sig att man är korkad om man tror på något annat. "Religion är bara för de enfaldiga och svaga". Yeah right. De om några borde ju veta bättre än att svälja en teori och samtidigt förkasta alla andra. För vad är vetenskap egentligen?
 • "Vetenskap är ett begrepp som innebär organiserad, verifierbar kunskap. Den bygger på ett system att skaffa kunskap som kännetecknas av empiri (undersökningar), observationer, tester och experiment som ska kunna återupprepas (replikeras)." http://vetapedia.se/vetenskap/
Så någon som säger sig vara intresserad av vetenskap borde ju också utforska religion. Och då menar jag inte bara religionsstudier. Jag pratar om det äkta - kärnan i religionen: budskapet och tron. För du kan inte vifta bort existensen av en Gud utan att ha testat, det vore ju oproffesionellt, eller hur?
 • Vad säger Bibeln? - Att Gud har älskar dig och har skapat dig med ett syfte. Han erbjuder dig förlåtelse för allt du gjort och ett evigt liv.
 • Hur är det egentligen i en kyrka? - Mysigt? Stämningsfullt? Välkomnande?
 • Vad händer om jag ber? - Får jag en käsla eller tanke? Blir min bön besvarad?
För tänk på det, om du ger detta en ärlig chans så finns det bara två utgångar:
 1. Ingenting hände: du blev inte berörd av det du läste i Bibeln, kyrkorna du varit i har mest varit som klubbar, du kände ingenting när du bad = det finns troligen ingen Gud och du kan gå vidare.
 2. Något hände: det här kan faktiskt vara sant, mitt liv har ett syfte och jag är älskad, jag kan få leva i en perfekt evighet med Gud och slippa undan straffet.
 • Johannesevangeliet 14:6 "Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig".

 In Harstad, Norway, visiting Daniel at work!
Stetind - the National mountain of Norway!
This is at dark as i gets since the sun never sets here now in the summer. The picture is taken 1:30 am!
 

If there's something that actually makes me really sad, it's when people dissmisses Christianity, or religion in general, like stupidity. I grew up in a country that is very secularized and I have received some comments as a Christian. Even from teachers, especially teachers who stronlgy believe in evolution and who can say things like that you are stupid if you believe in anything else. "Religion is just for the foolish and weak". Yeah right. Those, if anyone, should know better than swallowing a theory while rejecting all others. Because what is science really?
 • "Science is a concept that involves organized, verifiable knowledge. It is based on a system of acquiring knowledge characterized by empirical studies, observations, tests and experiments that can be repeated (replicated)." Http://vetapedia.se/vetenskap/ - (My translation)
So someone who claims to be interested in science should also explore religion. And then I mean not just religious studies. I'm talking about the real - the core of the religion: the message and the faith. Because you can't wipe away the existence of a God without testing it, that would be unprofessional, right?
 • What does the Bible say? - That God loves you and has created you with a purpose. He offers you forgiveness for everything you have done wrong and an eternal life.
 • How is it actually in a church? - Cosy? A special athmosphere? Welcoming?
 • What happens if I pray? - Do I get a feeling or thought? Is my prayer answered?
Think of it, if you give this an honest chance, there are only two possible outcomes:
 1. Nothing happened: you weren't touched by what you read in the Bible, the churches you've been in have just been like clubs, you felt nothing when you prayed = there's probably no God and you can move on.
 2. Something happened: this can actually be true, my life has a purpose and I'm loved, I can live in perfect eternity with God and escape the punishment.
 • John 14:6 "Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."
#1 - - Anders den icke troende.:

Hej! Ja du, trevligt!uppskattar en inblick i de resonemang och de upplevelser du delar, vilket ställe! Jag borde kanske bosätta mig i Norge. Jag läste inläget, och jag är ärlig med att jag är minst sagt skeptisk till religion överlag som system,men å andra sidan vad gör en människas åsikt i det stora hela? Att man ifrågasätter och undrar utan illa avsikt, kan ju rent av tillföra något och är enligt min mening nödvändigt. Ett av problemen jag personligen har är att vetenskap till skillnad ifrån tro som du säger skall kunna reproduceras. Eftersom alla troende specifikt kristna som jag hitills träffat har en personlig relation till Gud är upplevelsen egen eller subjektiv, att reproducera detta blir enligt min mening problematiskt.Alla kristna har en olika uppfattning om vad det inebär att vara kristen, generellt sätt. Att återskapa en upplevelse "Att tro" som är beroende av så många olika variabler så som uppväxt, tid, arv, specifik händelse osv känns svårt att reda ut, Återskapa. Om man inte tror eller får någon religös upplevelse händer inget, det skall i någon mening upplevas.Å andra sidan uppskattar jag den öppna hållningen av att du säger att -vill du pröva detta "att vara religös" så kör!!! och om du inte får någon upplevelse av Guds närvaro osv så fortsätt som vanligt... och brinn i helvetets alla eldar, du icke troende syndare!!! ;)
Har du , någon tanke fundering kring detta resonemang om reproducerbarhet?
Mvh Anders en av de som inte tror.

Svar: Hej Anders och kul att du kollade in min blogg! :)Grejjen med Gud är han varken kan bevisas eller motbevisas, och det kommer aldrig vara möjligt heller då Han vill att var och en ska söka Honom för sig själv. Och Han vill möta oss och låta oss uppleva den kärleken Han har för oss! För om det skulle gå att bevisa Hans existens skulle ju människor "tro" på Honom men inte nödvändigtvis älska Honom. Och det är vår tro och kärlek Han vill ha. Och för mig är ju de personliga upplevelser med Gud jag haft mitt bevis på Hans existens. Och just att det är såå mycket annat som, enligt mig, hänvisar till en intelligent skapare, tex universum, naturen, alla djur, människans längtan efter mening, vår uppskattning av saker som är vackra osv. Sådant som evolutionistiskt sett inte kan förklaras för att det logiskt sett inte har någon mening. Tex en vacker solnedgång främjar inte vår utveckling men ändå kan vi ta tid bara för att titta på den och hänge oss åt skönheten i det hela :) Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! :) /Julia
Julia Linnea

#2 - - Anders den icke troende tackar för svar.:

Hej! tack för utförligt svar! Då vet jag mer om hur du resonerar, personligen handlar det mer om bevisbörda och inte lika mycket om kärlek till en gud, även om hen/det/dom/han/hon tydligen är ute efter kärlek. Jag lägger stor vikt vid mätbara fakta i många andra aspekter av livet och för mig är det något av en väsentlighet. Jo, visst kan solnedgångar vara rogivande, det håller jag med om. Trevliga bilder det må jag säga. Överlag verkar det som om du lagt ner ett gediget arbete på din blogg =)
Mvh Anders den som fick en inblick i ett resonemang och tackar för det. Ha det bra så länge.