Now, not later

När jag hälsade på Daniel i Norge hade jag en hel del tid att tänka eftersom han var borta på jobb 14 timmar per dygn.
Jag tänkte på hur Gud använder oss. Att det är så lätt att tänka, ja sen, när jag får semester, när jag går en bibelskola, när jag är starkare i tron, eller vad som helst, att det är då jag ska våga lita på Gud och låta Honom använda mig.
 
Men det är inte så vi är kallade att leva. Vi är kallade att gå ut och berätta, att älska Gud och älska människor, inte sen, utan varje dag! Gud borde inte vara en liten del av vårt liv, Han borde vara livet självt! Han förtjänar vår kärlek och människorna i vår omgivning förtjänar en chans att få höra de kristna budskapet så de kan få möjligheten att välja själva, en möjlighet att undkomma den fällande som vi alla förtjänar!
Poängen med den här liknelsen är att vi kristna inte ska sitta inne på det GLADA budskapet själva, utan att vi faktiskt ska berätta för andra också! Bara för att vi sitter säkert på vår fribiljett till himlen så betyder det ju inte att vi ska överge alla andra. Känner mig så sjukt träffad själv av det jag skriver nu.
 
Vi måste bli bättre!! Vi måste börja ta vårt uppdrag på större allvar och vårt ego på mindre! Det finns fortfarande miljoner människor som inte vet vad vi står för, vad den kristna tron egentligen innebär. Vi måste ge dem en ärlig chans.
 
Om du tycker det känns som att Gud aldrig talar till dig, så kanske det är för att du (jag!) helt enkelt inte är villig att höra det Han har att säga. Lägger upp en gammal bild som är ganska talande.
 
WORK IT PEOPLE, THE MESSAGE IS OURS TO SPREAD!
 

 
 

 
When I visited Daniel in Norway, I had a lot of time to think because he was gone at work 14 hours a day.
I thought about how God is using us. That it's so easy to think, well later, when I have a vacation, when I go to a Bible school, when my faith is stronger, or whatever, that's when I'll dare to trust God and let Him use me.

But that's not how we're called to live. We are called to go out and share the message, to love God and to love people, not later, but every day! God should not be just a small part of our lives, he should be life himself! He deserves our love and the people in our environment deserve a chance to hear the Christian message so that they can have the opportunity to choose for themselves, an opportunity to escape the condemnation that we all deserve!

The point of this parable is that we Christians shouldn't keep the HAPPY message to ourselves, but actually tell others too! Just because we are safe and have our free ticket to heaven, it doesn't mean that we should abandon everyone else. Feeling so convicted myself right now.

We have to get better!! We must start taking our mission more seriously and our ego less! There are still millions of people who do not know what we stand for, what the Christian faith is really about. We must give them an honest chance.

If you think it feels like God never speaks to you, maybe it's because you (me!) simply isn't willing to listen to what He has to say. Uploading an old picture that is speaking for itself.