Attraction

Jag har börjat läsa en gammal bok av C.S. Lewis som heter "Från helvetets brevskola (Studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse.)". Den är skriven utifrån en djälvuls perspektiv i brevform till dennes brorson med diverse tips och knep för att hålla hans "patient" ifrån den kristna tron. Den är ganska svårlälst men innehåller mycket tänkvärt.
 
Bland annat varnar denna djävul, onkel Tumskruv, sin brorson Malört för att inte underskatta de perioder en kristen känner sig långt ifrån Gud. De perioder när vi inte känner någonting och det är superjobbigt och omotiverande att be och läsa Bibeln. För, enligt onkel Tumskruv, det är nämligen då "de kräken (dvs kristna)" utvecklas i sin tro som mest, när de söker Gud trots att de inte "får" något för det.
 

 
P A S S I O N  F O R  J E S U S  2 0 1 7
 
För några veckor sedan så hade vi en ungdomskonferens i vår kyrka och det var såå många som verkligen fick starka personliga möten med Gud! Det var så häftigt! Jag hade förmånen att få be med många och Guds kraft var verkligen så stark och närvarande så jag visste precis hur och vad jag skulle säga och göra, den Heliga Anden ledde så tydligt!
 
Innan konferensen var det mycket jobb och mycket motgångar men vi kämpade på och sökte verkligen Gud. Och är det något som är attraktiv för Gud så är det människors längtan efter Honom! Han älskar när vi söker Honom! Och ännu starkare blir det ju när vi söker Honom trots att vi kanske inte känner för det och Gud låter aldrig bli att svara den som söker Honom! Vi vet aldrig när, var och hur Han svarar, men han svarar alltid och Han vet ju bäst!
 

 
 

 
I have started reading an old book by C.S. Lewis called "The Screwtape Letters". It is written from a devil's viewpoint in the form of letters to his nephew with various tips and tricks to keep his "patient" from the Christian faith. It is quite difficult to read but contains a lot of thoughtful points.
 
For instance, this senior devil, Screwtape, warns his nephew Wormwood not to underestimate the periods in life when a Christian feels far away from God. Those periods when we don't feel anything and it's really boring and unmotivating to pray and read the Bible. Because, according to Screwtape, that is when Christians grow in their faith the most; When they seek God even though they don't "get" something out of it.
 

 
P A S S I O N  F O R  J E S U S  2 0 1 7

A few weeks ago we had a youth conference in our church and there were soo many who really received strong personal encounters with God! It was truly amazing! I had the privilege of praying with many and the power of God was so strong and present that I just knew how and what I would say and do, the guidance of the Holy Spirit was so clear!
 
Before the conference there was a lot of work and also adversity, but we were kept on pressing forward and really sought God. And if there is something that is attractive to God, it is people's longing for Him! He loves it when we seek Him! And it gets even stronger when we seek Him even though we don't feel like it and God always answer those who seeks Him! We never know when, where and how He answers, but he always answers and he knows best!