Grow apart or grow together

Du har säkert någongång mött någon som skilt sig/separerat/gjort slut med motiveringen "Vi växte ifrån varandra". Jag tror att det är en ganska korrekt beskrivning av vad som händer med många relationer. Det är lätt att tänka att vi står stilla i en relation (med Gud eller varandra) när vi egentligen aldrig kan göra det. För det finns nämligen bara två sätt en relation kan utvecklas på: framåt eller bakåt. Vi kan aldrig stå helt stilla, vi rör oss alltid åt något håll.
  • Jakobsbrevet 4:8 "Närma er Gud, så ska han närma sig er..."
En relations utveckling är alltså helt upp till oss som befinner oss i den. Anstränger vi oss för att relationen ska växa? Om ja - då gör den det! Om nej - då försämras relationen hela tiden lite. Tro inte att relationen är vilande, för den förändras hela tiden! Och det är på samma sätt med våra mänsliga relationer som med relationen till Gud. Antingen så försöker man förbättra relationen eller så kommer man "växa ifrån varandra". En sund relation kräver ansträngning. Man måste hela tiden kommunicera med varandra för att relationen ska utvecklas - för att vi ska hålla oss uppdaterade om varandras liv.
 
Så du har två val i dina relationer:
  1. Var aktiv för relationens skull - vi växer ihop!
  2. Var passiv och se den falla - vi växer ifrån varandra.
Investera i tid med Gud, din partner och/eller dina vänner! Det kommer ge resultat!

 
Girls night! 
 
The Passion conference in our church!
 

You have probably met someone who divorced/separated/broke up with the motivation "We grew apart". I think it's a fairly accurate description of what happens to many relationships. It is easy to think that we are standing still in a relationship (with God or each other) when we can never actually do that. Because there are only two ways in which a relationship can develop: forward or backward. We can never stand still, we always move in some direction.

  • James 4:8 "Come near to God and he will come near to you..."

How a relationship developes is entirely up to us who are a part of it. Do we make an effort for the relationship to grow? If yes - then it will! If no - then the relationship gradually deteriorates a little. Don't believe that the relationship is dormant, because it changes all the time! And it's the same way with our human relations as with our relationship with God. Either you try to improve the relationship or you will "grow apart". A healthy relationship requires effort. You must constantly communicate with each other for the relationship to develop - we need to stay updated about each other's lives.

So you have two choices in your relationships:

  1. Be active for the sake of the relationship - we grow together!
  2. Be passive and watch it fall - we grow apart.

Invest in time with God, your partner and/or your friends! It will give results!