Heavenly impulses

Så fort en person blir kristen så får vi ju Guds egen ande - Den Heliga Anden - som gåva från Gud. Anden finns till förfogande i våra liv för att vägleda oss (tillsammans med Bibeln).
Om du som läser detta är kristen så har du garanterat känt Andens vägledning någon gång i ditt liv, kanske utan att veta det! Det kan vara bland annat att du känner att du vill/borde:
 1. gå och prata med din ensamma klasskompis/kollega,
 2. be för någon du känner/en främlig,
 3. ge en viss summa pengar/saker till någon,
 4. ringa den där vännen du inte pratat med på länge,
 5. böja knä när du ber/är i kyrkan,
 6. gå på förbön i kyrkan,
 7. säga något till en viss person,
 8. läsa Bibeln.
Om du någon gång har känt något av detta så är det mycket möjligt att det var Anden som gav dig dessa ingivelser! Kanske följde du impulsen eller så lät du bli. För det finns framförallt två saker som hindrar oss att följa de Andliga impulserna: lathet och rädsla för vad andra ska tycka.
 
Jag själv har både följt dessa andliga impulser och låtit bli - med olika resultat. Nu senast kände jag verkligen att jag skulle gå fram till en person i kyrkan och fråga om jag fick be för denne. Det tog en stund innan jag vågade men BAM alltså! Gud fick verkligen använda mig för att tala in i personens liv och denne blev helt överväldigad! Det var magiskt! Men tänk om jag låtit bli?
För några veckor sedan åkte jag tåg och vi var tre stycken runt ett bord, jag, en man på 40 år och en man på 90 år. I slutet av resan kände jag att jag ville berätta om min tro, men jag lät bli... Jag var rädd att de skulle tycka att jag var helknäpp. Jag ångrade verkligen att jag inte vågade.
 
Så jag utmanar dig: våga lita på att det är den Heliga Anden som leder dig! Livet med Gud är sjukt spännande!
 
Nedan följer ett stycke ur Bibeln där Filippus vågade följa Andens vägledning och fick bidra till en mans frälsning och dop!
 
 
As soon as a person becomes Christian, he or she receives God's own spirit - The Holy Spirit - as a gift from God. The Spirit is available in our lives to guide us (together with the Bible).
If you who read this is a Christian then I'm sure you have felt the Spirit's guidance sometime in your life, maybe without knowing it! It could be that you feel like you should/want to:
 1. Go and talk to your lonely classmate/colleague,
 2. Pray for someone you know/a stranger,
 3. Give a certain amount of money/stuff to someone,
 4. Call that friend you have not talked to in a long time,
 5. Bend your knees when you pray/are in the church,
 6. have someone pray for you in church,
 7. Say something to a certain person,
 8. Read the bible.
If you've ever felt anything of this, it's likely that it was the Spirit who gave you these impulses! Perhaps you followed the impulse, or you didn't. Because there are above all two things that prevent us from following the spiritual impulses: laziness and fear of man/what other people will think of us.

I myself have both followed these spiritual impulses and refused - with different results. Recently I really felt that I should approach a person in the church and ask if I could pray for them. It took a while before I dared but BAM! God really used me to speak into the person's life and they were completely overwhelmed! It was magical! But what if I hadn't obeyed?
A few weeks ago I went to train and we were three people sitting around a table, myself, a 40 year old man and a 90 year old man. At the end of the trip, I felt I wanted to tell them about my faith, but I didn't... I was afraid that they would think I was crazy. I really regretted that I didn't take the opportunity to tell them.
 
So I challenge you: dare to trust that it is the Holy Spirit that guides you! Life with God is really exciting!

Above is a passage from the Bible where Philip dared to follow the guidance of the Spirit and helped a man to his salvation and baptism!