You are where you want to be

Det känns som att det är ganska lätt att klaga och vara missnöjd med sin relation med Gud. Om inte annat så talar jag i alla fall för mig själv.
Då är ju frågan, om jag inte är nöjd med min Gudsrelation, vad gör jag egentligen åt det och vad kan jag göra?
 • Jakobsbrevet 4:8 "Närma er Gud, så ska han närma sig er..."
 • 2 Krönikerboken 15:2 "...Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom kommer han att överge er."
Hur kommer vi egentligen närmare Gud? Genom att spendera tid med Honom.
 • Vill du höra Guds röst tydligare? Vill du ha en bättre Gudsrelation?
 • Vill du vara passionerad över att dela din tro?
 • Vill du vara ett ljus för den här världen?
 • Vill du att människor du möter ska se att det är något speciellt med dig?
 • Vill du kunna älska människor och se dem som Gud ser dem?
Om du svarade "ja" på någon/några av dessa frågor så måste du ställa dig själv frågan "Är jag redo att investera i tid med Gud för att se dessa saker i mitt liv?". För det är nämligen upp till oss, Gud tränger sig aldrig på!
 
Om du är villig att investera i tid med Gud så kommer du se skillnad! Men det krävs disciplin, som med all framgång i livet!
 
 
It feels like it's quite easy to complain and be dissatisfied with our relationship with God. If nothing else, I will speak for myself.
Then the question is, if I'm not happy with my relationship with God, what am I doing about it and what can I do?
 • James 4:8 "Draw near to God and He will draw near to you..."
 • 2 Chronicles 15:2 "...the Lord is with you when you are with Him. And if you seek Him, He will let you find Him; but if you forsake Him, He will forsake you."
How can we actually get closer to God? By spending time with Him.
 • Do you want to hear God's voice clearer?
 • Do you want a better relationship with God?
 • Do you want to be passionate about sharing your faith?
 • Do you want to be a light in this world?
 • Do you want people you meet to see something special about you?
 • Do you want to love people and see them as God sees them?
If you answered "yes" to any of these questions then you have to ask yourself the next question "Am I ready to invest in time with God to see these things in my life?". Because it's up to us, God never forces Himself on anyone!

If you are willing to invest in time with God then you will see a difference! But it requires discipline, as with all kinds of success in life!