Purpose

Har du någonsin undrat varför du är här? Vad syftet med ditt liv är?
 
Jag tror att jag har funnit det syftet, men det handlar inte om mitt syfte för mig, utan det handlar om hans syfte för mig och dig. Rom 8:28 "Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Det är hans syfte med våra liv."
 
Denna värld har mycket att erbjuda, men det kommer aldrig att vara tillräckligt. För du skapades för något mer, ett syfte, att leva i gemenskap med honom som skapade dig. Han älskar dig och vill att du ska känna honom. Jag tror att anledningen att det finns så många olika religioner beror på att alla av oss har "ett tomt utrymme i våra hjärtan" som bara kan fyllas av Gud. Det är därför så många människor söker efter meningen med livet och längtar efter att ha ett syfte, eftersom vi var tänkta att hitta den! Matteus 7:7 "Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas."
 
Vårt syfte här på jorden är att känna Gud, vilket vi gör genom att be till honom, läsa Bibeln och träffa andra kristna. Men det finns mer. Vi var nämligen aldrig tänkta att bara sitta i kyrkan hela dagen och be och läsa. För Gud vill ha dig också! Han vill att du ska komma till honom i evigheten när din tid på jorden är över! Han vill att du ska leva ett fantastiskt liv här på jorden tillsammans med honom vid din sida! 1 Tim 2:3-4 "...Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta (räddade) och komma till insikt om sanningen."
 
På grund av Guds vilja för alla att känna honom så har han kallat oss som redan känner honom att berätta för resten av er. Jesus sade i Matteus 28:19-20 "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Vårt syfte med livet, näst efter att känna Gud, är att berätta för andra det vi tror verkligen är sanningen, att det finns en Gud, som är god och allsmäktig, som kom ner till den här världen för 2000 år sedan för att lära människan sina vägar, för att ge sitt liv för ditt och sedan återuppstå från de döda för att göra dig ren från allt som du har gjort fel i ditt liv! Det är kärleken av den ende sanne Guden .
 
 
Kristendomen i en Bibelvers:
Markus 12:29-31 "Jesus svarade: Det som säger: 'Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende, sanne Guden. Du ska använda all din kraft till att älska honom, och du ska tjäna honom av hela ditt hjärta och med ditt liv och alla dina tankar. Lika viktigt är det andra budet: 'Älska dina medmänniskor lika mycket som dig själv!' Inga andra bud är mer livsviktiga än dessa två."

 


-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤


 
Ever wondered why you are here? What the purpose of your life is?
 
I believe that I have found that purpose, but it's not about my purpose for me though, it's all about his purpose for me and you. Rom 8:28 "And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose."
 
This world has a lot to offer, but it will never be enough. Because you were created for something more, a purpose, to live in fellowship with him who created you. He loves you and want you to know him. I believe that the reason there are so many different religions is because all of us have "an empty space in our hearts" that can only be filled by God. That is why so many people search for the meaning of life and longs to have a purpose, because we were meant to find it! Matthew 7:7 "Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you."
 
Our purpose here on earth is to know God, which we do by praying to him, reading the Bible and meet other Christians. But there is more to it. Because we were never meant to be sitting in church all day, praying and reading. Because God wants you too! He wants you to join him in eternity when your time on earth is over! He wants you to live an amazing life here on earth together with him by your side! 1 Timothy 2:3-4 "...God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth."
 
Because of God's desire for all to know him, he has called us who already know him to tell the rest of you. Jesus said in Matthew 28:19-20 "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” Our purpose of life, next to knowing God, is to tell you what we believe really is the truth; that there is a God, who is good and almighty, who came down to this world 2000 years ago to teach man his ways, to give his life for yours and then resurrect from the dead to make you clean from all that you have done wrong in your life! That is the love of the one true God.
 
 
Christianity in one Bible verse:
Mark 12:29-31 "And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.’ The second is this: ‘You shall love your neighbor (*all other people*) as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
 

 -If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤