What is a Christian?

Av någon anledning så blir de flesta jag träffar förvånade när jag säger att jag är kristen. I gymnasiet fick jag flera gånger höra: "Men du ser ju inte så kristen ut?". Okej, hur ser en kristen ut då? 
 
Sverige är ett kristet land på pappret, men inte i verkligheten. Bara mellan 5-10% av befolkningen är aktiva kristna. Så för många svenskar är kristendomen ganska främmande. Många har bilden av att det bara är gamla, tråkiga och stela personer som fortfarande går i kyrkan. Eller så har man bilden av att kristna tror att de är bättre än alla andra.
 
Så vad skiljer egentligen en kristen från en "okristen"? Det är faktiskt inte så stor skillnad mellan oss. Jag är absolut inte bättre än någon annan bara för att jag är kristen. Visst målet är ju att leva ett så osjälviskt och kärleksfullt liv som möjligt men vi misslyckas ständigt. Jag lyckas inte alls leva så som Jesus säger att vi bör göra. Jag försöker bara göra mitt bästa precis som alla andra.
 
Så den egentliga skillnaden är att vi kristna har nåden. Jag vet att hur mycket jag än gör fel i livet så kommer jag få förlåtelse för allting dagen då vi blir dömda för våra gärningar. Jag är skyldig till alla möjliga brott mot Gud, men vet att han kommer skriva av min skuld tack vara min tro på Jesus och att han tog mitt straff.
  • Romarbrevet 10:9-13 "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad." 

 -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

Some pictures from my trip to Gothenburg! Visiting two of my best friends! ❤
 

For some reason most of the new people I meet are surprised when I say that I am a Christian. In high school I was repeatedly told: "But you don't look like a Christian?". Okay, what does a Christian look like then?
 

Sweden is a Christian country on paper but not in reality. Only 5-10% of the population are active Christians. So for many Swedes, Christianity is quite alien. Many people have the impression that it is only old, boring and rigid people who still go to church. Or they have the impression that Christians think they are better than everyone else.

 

So what distinguishes a Christian from a "non-christian"? There is actually that not much difference between us. I'm certainly not better than anyone else just because I am a Christian. Of course the goal is to live an unselfish and loving life, but we fail constantly. I don't live as Jesus says we should do. I just try to do my best just like everyone else.

 

So the real difference is that we Christians have grace. I know that even though I will continue failing until I die, I will be forgiven for everything the day when we are judged for our deeds. I am guilty of all possible crimes against God, but I know that he will write off my debt thanks to my faith in Jesus, and beacuse he already received my punishment.

  • Romans 10:9-13 "that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the Scripture says, “Whoever believes in Him will not be disappointed.” For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him; for “Whoever will call on the name of the Lord will be saved.”

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤