Love that lasts

  • Markus 10:6-9 "Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött.Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt."
De som känner mig väl vet att jag brinner för goda relationer. När jag och Daniel blev ihop så läste jag på hur mycket som helst om vad som händer i kroppen vid förälskelse, vad som händer när förälskelsen lägger sig och hur man underhåller en bra relation. Jag tycker det är sjukt intressant och drömmer om att på något sätt hjälpa par att leva lyckliga tillsammans.
 
Något som är välkänt inom kristna sammanhang och som räddat många par är teorin om de fem kärleksspråken. De kan hjälpa en att förstå på vilket sätt man själv och ens partner behöver bli älskade. Jag har till exempel fysisk beröring och tid tillsammans som främsta kärleksspråk.
 
 
1. Bekräftande ord
Du hör till dem som strör komplimanger omkring dig, som uppmuntrar och påpekar när vänner är snygga, ser om någon klippt sig, berömmer när någon är trevlig eller när någon gör något bra. Det går av bara farten. Det är också det språk du själv behöver höra för att må bra och för att inte köra slut i kärlekstanken.
 
2. Tid tillsammans
För dig är det viktigt med kvalitetstid, att umgås, ta en promenad ihop eller sitta ner och prata. Att lyssna på andra och ge dem din fulla uppmärksamhet är ditt sätt att visa att de är viktiga för dig. Om du upplever att du inte blir lyssnad på, så spelar det inte så stor roll hur många presenter du får. Du vill ha tid med den du älskar.
 
3. Gåvor
Att få presenter av dig är en upplevelse. Du lägger ner din själ för att hitta den perfekta gåvan och kan spontant komma hem med blommor, eller en specialtidning och favoritgodiset om din partner är sjuk.
 
4. Tjänster
För dig är det självklart att springa ärenden när din partner inte hinner, eller att laga maten om den andre är sen. Och du lyssnar alltid in vad andra behöver hjälp med. Men om du alltid får göra allting själv och inte får något tillbaka kommer du till slut att känna dig som en betjänt.
 
5. Fysisk beröring
Du är en person som ofta och gärna kramar och berör dem du har nära. Du har en hand på den andres ben när ni sitter i bilen eller i soffan, och du nästan spinner när någon ger dig massage. Att bli berörd får dig att känna dig levande, och du ville helst inte somna utan att först kyssa din partner.


  • Mark 10:6-9 "But from the beginning of creation, ‘God made them male and female.’ ‘Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife,and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate."
Those who know me well know that I am passionate about good relationships. When Daniel and I started dating, I read so much about what happens in the body when you fall in love, what happens when the first feelings start to change, and how to maintain a good relationship. I think it's so interesting and dream of somehow helping couples to live happily together.

Something that is well known within Christian circles and that has saved many couples is the theory of the five love languages. They can help one to understand the way in which you yourself and your partner need to be loved. My primary love languages are physical touch and quality time.
 

1. Words of affirmation
You belong to those who strew compliments around you, encourages and points out when friends are looking good, praises when someone is nice or when someone does something good. You just do it automaatically. It is also the language you need to hear in order to feel good and to not run low in your love tank.
 
2. Quality time
Quality time is important for you, to socialize, take a walk together, or sit down and talk. Listening to others and give them your full attention is your way to show that they are important to you. If you feel that you are not listened to, it doesn't matter how many gifts you get. You just want time with the one you love.

3. Receiving gifts
To get gifts from you is an experience. You put your soul to find the perfect gift and can spontaneously come home with flowers or your partner's favorite candy if your he/she is ill.
 
4. Acts of service
For you, it is natural to run errands when your partner don't have time, or to cook food if the he/she is late. And you always listen to find out what he/she needs help with. But if you always have to do everything yourself and not get anything back, you will eventually feel like a servant.
 
5. Physical contact
You are a person who is fond of hugging and touching those who are close to you. You have one hand on your partner's leg
when you are sitting in the car or on the couch, and you almost purrs when someone gives you a massage. To be touched makes you feel alive, and you would rather not go to sleep without first kissing your partner.